HƯỚNG DẪN CÁCH HỌC THUỘC LÒNG THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM – THỊ SÔNG

Nam mô A Di Đà Phật, mình tên Đời, Pháp danh Thị Sông. Mình có đôi lời muốn chia sẻ.

Nam mô A Di Đà Phật. Mình xin chia sẻ với các bạn đang phát tâm học thuộc lòng thần chú Thủ Lăng Nghiêm, là các bạn muốn học thuộc lòng thần chú là các bạn phải giữ giới. Trong 5 giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu thì các bạn phải giữ ít nhất được 3 giới trong 5 giới đó. Nếu các bạn nào ăn chay được nữa thì tốt. Vừa ăn chay vừa giữ giới cho tâm mình được thanh tịnh hơn và học chú cũng mau tiếp thu hơn.

Và khi học chú thì các bạn nên học ban đêm và sáng sớm: lúc 11-12 giờ đêm và 3-4 giờ sáng thì thanh tịnh hơn và dễ tiếp thu hơn.

Khi học Chú thì các bạn ăn ít thôi, đừng ăn nhiều quá. Ăn nhiều quá cái bụng nó ì ạch khó tiếp thu lắm.

Khi học chú thì các bạn học từng câu, từng hàng, đừng tham học nhiều 1 lần.

Khi học, các bạn có điện thoại thì các bạn ghi âm lại. Các bạn học thuộc câu đầu thì mới qua câu kế tiếp. Câu đầu chưa thuộc thì các bạn đừng qua câu kế tiếp.

Mình có lời nguyện đời đời kiếp kiếp mình trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Mình muốn giữ cho Phật Pháp được tồn tại nên mình phải học thuộc lòng thần chú Thủ Lăng Nghiêm này và trì tụng mỗi ngày. Khi các bạn học thuộc lòng thần chú Thủ Lăng Nghiêm rồi, trong lòng các bạn vui lắm, không thể nào tả nổi. Mình cũng xin chúc các bạn học thuộc lòng thần chú Thủ Lăng Nghiêm mau.

Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ-tát.

Nam mô Kim Cang Tạng Bồ-tát Ma Ha Tát.