Các Pháp hữu phát tâm học thuộc lòng Kinh Lăng Nghiêm

Các bạn trong “Cộng Đồng Lăng Nghiêm” phát tâm cung kính cúng dường chư Phật những trích đoạn tâm đắc trong Kinh Lăng Nghiêm. Để xem trọn danh sách Playlist trên YOUTUBE:  CLICK VÀO ĐÂY