Sám Hối Lễ Lạy: tăng phước, tiêu nghiệp

Tiện ích có sẵn TIẾNG CHUÔNG và BỘ ĐẾM THỜI GIAN để lạy Phật

Nghi Thức ĐẠI SÁM HỐI ở Trước 88 Vị Phật