Sám Hối Lễ Lạy: tăng phước, tiêu nghiệp

Tiện ích có sẵn TIẾNG CHUÔNG và BỘ ĐẾM THỜI GIAN để lạy Phật

Nghi Thức ĐẠI SÁM HỐI ở Trước 88 Vị Phật

Sám Hối 11.101 vị Phật – Kinh Vạn Phật

Nghe phần này sẽ vĩnh viễn xa lìa tam ác đạo