Khai thị và Pháp ngữ của Thánh Tăng cận đại: Hòa thượng Quảng Khâm – Hòa thượng Tuyên Hóa

quang-kham

a

  • NGÀI là AI?   (xem)
  • CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP HOẰNG PHÁP    (xem)
  • KHAI THỊ và PHÁP NGỮ:   CẨM NANG TU ĐẠO     (tải về)

tuyen-hoa

b

  • NGÀI là AI?   (xem)
  • CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP HOẰNG PHÁP    (xem)
  • KHAI THỊ và PHÁP NGỮ:

– Khai thị 1       (xem)

– Khai thị 2       (xem)

– Khai thị 3       (xem)

– Khai thị 4       (xem)

– Khai thị 5       (xem)

– Khai thị 6       (xem)

– Ngữ Lục         (xem)

– Gậy Kim Cương hét                            (xem)

– Những Thai Nhi Vô Tội                     (xem)

– CHÚ ĐẠI BI giảng giải                       (xem)

– CHÚ LĂNG NGHIÊM giảng giải       (xem)

– KINH ĐỊA TẠNG giảng giải              (xem)

– KINH LĂNG NGHIÊM giảng giải     (xem)

– KINH A DI ĐÀ giảng giải                  (xem)

– KINH KIM CANG giảng giải             (xem)

– KINH BÁT NHàgiảng giải               (xem)

– KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA giảng giải                          (xem)

– KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG giảng giải                        (xem)

– PHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN giảng giải    (xem)