CÔNG ĐỨC CỦA VIỆC TẠO LẬP HÌNH TƯỢNG PHẬT

tuong-phat

Trích dẫn phần công đức:             < XEM YOUTUBE >

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ có đôi mắt trong sáng, diện mạo đoan chánh, thân thể và tay chân luôn xinh đẹp, mềm mại. Giả sử họ sanh lên trời thì đôi mắt trong sáng và diện mạo đoan chánh của họ cũng trội hơn chư thiên. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ không gặp các việc ác; thân thể đều hoàn chỉnh. Sau khi chết, họ sẽ sanh lên cõi Phạm Thiên. Lại nữa, tướng mạo đoan chánh với tuyệt đẹp vô song của họ sẽ vượt hơn các thiên chúng khác, và còn được chư thiên cung kính. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ sanh vào nhà tôn quý có thế lực; tuổi thọ và sức khỏe của họ vượt hơn người thế gian. Ở mọi nơi sanh ra, họ sẽ không sanh vào gia đình bần cùng. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ có thân hình xinh đẹp với màu vàng tím và đoan chánh không ai sánh kịp. Họ sẽ luôn được mọi người kính mến và thương yêu. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ sanh vào nhà phú quý; tiền tài trân bảo nhiều chẳng kể xiết. Họ sẽ luôn được cha mẹ anh em thương yêu và thân bằng quyến thuộc kính trọng. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ thường sanh vào nhà đế vương, vương hầu hoặc trong gia đình lương thiện ở châu Thắng Kim. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ làm đế vương. Ở trong hàng vua chúa, họ lại là đấng tôn quý nhất, được các quốc vương quy phục và kính ngưỡng. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ làm vua Chuyển Luân. Tất cả các quốc vương ở bốn châu thiên hạ đều thần phục và làm quyến thuộc của họ. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ làm vua Chuyển Luân, có thể lên trời và trở về tùy ý; mọi việc làm không có gì mà chẳng đến nơi đến chốn. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ sanh lên cõi Phạm Thiên, thọ mạng dài hơn một kiếp, có trí tuệ thù thắng vô thượng và không ai sánh bằng. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Sau khi thọ hết phước ở cõi Phạm Thiên, họ lại sanh xuống trong một gia đình hiếu thuận và biết Phật Pháp. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ được cha mẹ thương yêu và quý trọng. Sau khi mạng chung, họ lại được sanh lên trời. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì sau khi chết, họ sẽ không bao giờ còn sanh vào đường ác. Họ sẽ luôn biết tự kiềm chế và cõi lòng luôn hướng về Phật Đạo.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, họ sẽ tôn trọng Kinh điển. Lòng họ luôn muốn cúng dường tháp Phật với nhiều loại hoa đẹp, hương quý, lụa nhiều màu, thắp đèn, và các kỳ trân dị bảo trên thế gian. Vô số kiếp về sau, họ sẽ đắc Đạo tịch diệt của Phật. Những ai có tâm ý muốn dâng lên trân bảo vi diệu để cúng dường Phật thì đều không phải là người thường; họ nhất định đều là những vị cũng đã làm hình tượng Phật và tu Đạo Bồtát ở đời trước. Do làm hình tượng Phật nên mới được phước như vậy.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì ở đời sau, phước báo của họ sẽ không có cùng tận, chẳng thể nào nói cho xuể. Cho dù có thể đong lường hết sạch nước ở sông và biển trong bốn châu thiên hạ, nhưng phước có được của họ từ việc làm hình tượng Phật, thì còn gấp mười lần so với nước ở sông và biển trong rất nhiều bốn châu thiên hạ kia. Ở vào đời sau, họ sẽ được người kính mến và trợ giúp.

Người làm hình tượng Phật được ví như người có ngôi nhà bền vững, dù trời mưa đi nữa thì họ vẫn không gì phải sợ.

Nếu ai làm hình tượng Phật, thì sau khi chết, họ sẽ không còn sanh vào các đường ác, gồm có: địa ngục, ngạ quỷ, và bàng sanh.

Nếu ai thấy hình tượng Phật, rồi với lòng cung kính, họ chắp tay và quy y ở trước tháp xálợi của Phật, thì mãi đến trăm kiếp về sau, họ sẽ không bao giờ còn sanh vào chốn bàng sanh, ngạ quỷ, hay địa ngục. Sau khi chết, họ liền sanh lên trời. Khi thiên phước đã hết, họ lại sanh xuống nhân gian trong một gia đình giàu sang có thế lực, và những sự phước báo của họ thì không thể nào kể xiết. Cuối cùng họ sẽ đắc Đạo tịch diệt của Phật.