50 HIỆN TƯỢNG NGŨ ẤM MA

Phần Kinh Văn Phật Thuyết

1 – Sắc ấm (10 hiện tượng)             (xem)

2 – Thọ ấm (10 hiện tượng)             (xem)

3 – Tưởng ấm (10 hiện tượng)        (xem)

4 – Hành ấm (10 hiện tượng)          (xem)

5 – Thức ấm (10 hiện tượng)           (xem)

(trích quyển 9 và quyển 10 Kinh Lăng Nghiêm)NGHE HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA (1918-1995) GIẢNG GIẢI

50am


NGHE SƯ CÔ DIỄN ĐỌC 50 HIỆN TƯỢNG NGŨ ẤM MA