Tại Gia Bồ Tát Giới Giảng Giải

(click vào từng dòng chữ đỏ để xem)


Giảng giải 6 giới trọng và 28 giới khinh:

Giới thiệu Giới Bổn

Giới trọng 1 – Giới giết hại

Giới trọng 2 – Giới trộm cắp

Giới trọng 3 – Giới đại vọng ngữ

Giới trọng 4 – Giới tà dâm

Giới trọng 5 – Giới rao nói tội lỗi của tứ chúng

Giới trọng 6 – Giới bán rượu

Giới khinh 1  Giới không cúng dường cha mẹ, sư trưởng

Giới khinh 2 – Giới uống rượu

Giới khinh 3 – Giới không chăm sóc người bệnh

Giới khinh 4 – Giới không bố thí người đến xin

Giới khinh 5 – Giới không chào hỏi lễ lạy các bậc tôn trưởng

Giới khinh 6 – Giới khinh mạn người phạm giới

Giới khinh 7 – Giới không thọ sáu ngày bát quan trai giới mỗi tháng

Giới khinh 8 – Giới không đi nghe pháp

Giới khinh 9 – Giới thọ dụng đồ dùng của chư Tăng

Giới khinh 10 – Giới uống nước có trùng

Giới khinh 11 – Giới đi một mình trong chỗ nguy hiểm

Giới khinh 12 – Giới một mình đến ngủ đêm tại chùa ni (tăng)

Giới khinh 13 – Giới vì của đánh người

Giới khinh 14 – Giới bố thí thức ăn thừa cho bốn chúng

Giới khinh 15 – Giới nuôi mèo, chồn

Giới khinh 16 – Giới nuôi súc vật

Giới khinh 17 – Giới không chứa ba y, bình bát, tích trượng

Giới khinh 18 – Giới không lựa chỗ nước sạch, đất cao ráo để trồng trọt

Giới khinh 19 – Giới buôn bán không chân chánh

Giới khinh 20 – Giới hành dâm không đúng thời, không đúng chỗ

Giới khinh 21 – Giới gian lận thuế

Giới khinh 22 – Giới phạm luật pháp quốc gia

Giới khinh 23 – Giới được thực phẩm mới mà không cúng dường Tam bảo trước

Giới khinh 24 – Giới Tăng già không cho thuyết pháp mà tự làm

Giới khinh 25 – Giới đi trước năm chúng xuất gia

Giới khinh 26 – Giới phân phối thức ăn cho chư Tăng không bình đẳng

Giới khinh 27 – Giới nuôi tằm

Giới khinh 28 – Giới đi đường gặp người bệnh không chăm sóc


Giảng giải KINH Bồ Tát Giới Tại Gia

Lời nói đầu

[01] Phẩm Một: Tập Hội
[02] Phẩm Hai: Phát Tâm Bồ Đề
[03] Phẩm Ba: Tâm Đại Bi
[04] Phẩm Bốn: Giải thoát
[05] Phẩm Năm: Ba Loại Bồ Đề
[06] Phẩm Sáu: Tu Tập Nghiệp Ba Mươi Hai Tướng
[07] Phẩm Bảy: Phát Nguyện
[08] Phẩm Tám: Bồ Tát Giả Danh, Thực Nghĩa
[09] Phẩm Chín: Tâm Kiên Cố Của Bồ Tát Thực Nghĩa
[10] Phẩm Mười: Lợi Mình Và Lợi Người
[11] Phẩm Mười một: Trang Nghiêm Mình Và Người
[12] Phẩm Mười Hai: Trang Nghiêm Phước Đức Trí Tuệ
[13] Phẩm Mười Ba: Nuôi Dưỡng Đồ Chúng
[14] Phẩm Mười Bốn: Thọ Giới
[15] Phẩm Mười Lăm: Tịnh Giới
[16Phẩm Mười Sáu: Trừ Ác
[17] Phẩm Mười Bảy: Cúng Dường Tam Bảo
[18] Phẩm Mười Tám: Sáu Ba La Mật
[19] Phẩm Mười Chín: Bố Thí Ba La Mật
[20] Phẩm Hai Mươi: Thanh Tịnh Tam Quy Y
[21] Phẩm Hai Mươi Mốt: Bát Quan Trai Giới
[22] Phẩm Hai Mươi Hai: Ngũ Giới
[23] Phẩm Hai Mươi Ba: Thi La Ba La Mật
[24] Phẩm Hai Mươi Bốn: Nghiệp
[25] Phẩm Hai Mươi Lăm: Nhẫn Nhục Ba La Mật
[26Phẩm Hai Mươi Sáu: Tinh Tấn Ba La Mật
[27] Phẩm Hai Mươi Bảy: Thiền Định Ba La Mật
[28] Phẩm Hai Mươi Tám: Bát Nhã Ba La Mật