Kinh Ưu Bà Tắc Giới – Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh

(Click vào từng dòng chữ đỏ để xem)


Giới Thiệu Kinh Ưu Bà Tắc Giới

  1. Sự quan hệ giữa Phật giáo và nhân sinh.
  2. Địa vị của quyển kinh này trong Phật pháp.

Lời nói đầu

Phẩm Một:         Tập Hội

Phẩm Hai:          Phát Tâm Bồ Đề

Phẩm Ba:            Tâm Đại Bi

Phẩm Bốn:         Giải Thoát

Phẩm Năm:       Ba Loại Bồ Đề

Phẩm Sáu:         Tu Tập Nghiệp Ba Mươi Hai Tướng

Phẩm Bảy:         Phát Nguyện

Phẩm Tám:        Bồ Tát Giả Danh Bồ Tát Thực Nghĩa

Phẩm Chín:       Tâm Kiên Cố Của Bồ Tát Thực Nghĩa

Phẩm Mười:     Lợi Mình Lợi Người

Phẩm Mười Một:      Trang Nghiêm Mình và Người

Phẩm Mười Hai:      Trang Nghiêm Phước Đức Trí Tuệ

Phẩm Mười Ba:        Thâu Phục Đệ Tử

Phẩm Mười Bốn:     Thọ Giới

Phẩm Mười Lăm:    Tịnh Giới

Phẩm Mười Sáu:     Trừ Ác

Phẩm Mười Bảy:     Cúng Dường Tam Bảo

Phẩm Mười Tám:    Sáu Ba La Mật

Phẩm Mười Chín:    Bố Thí Ba La Mật

Phẩm Hai Mươi:     Thanh Tịnh Tam Quy Y

Phẩm Hai Mươi Mốt:     Bát Quan Trai Giới

Phẩm Hai Mươi Hai:      Ngũ Giới

Phẩm Hai Mươi Ba:       Thi La Ba La Mật

Phẩm Hai Mươi Bốn:    Nghiệp

Phẩm Hai Mươi Lăm:   Nhẫn Nhục Ba La Mật

Phẩm Hai Mươi Sáu:    Tinh Tấn Ba La Mật

Phẩm Hai Mươi Bảy:    Thiền Ba La Mật

Phẩm Hai Mươi Tám:   Bát Nhã Ba La Mật