CÔNG ĐỨC CỦA VIỆC TRÌ TỤNG KINH DƯỢC SƯ

duocsu

Trích dẫn phần công đức:             < XEM YOUTUBE >

Chú Dược Sư:  namo bhagavate bhaiṣajya-guru-vaiḍūrya-prabhā-rājāya tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya | tadyathā oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye bhaiṣajya-samudgate svāhā.

Chú Dược Sư phiên âm tiếng Phạn:  nam mô, ba ga qua te, bai sa cha – gu ru – vai đưa ri a – bờ ra ba – ra cha da, ta tha ga ta da, a ra ha te, sam dấc – sam bu đa da, ta đi a tha, ôm, bai sa che, bai sa che, bai sa cha – sam múc ga te, sờ qua ha.

Chú Dược Sư phiên âm tiếng Việt:  nam mô bạc già phạt đế bệ sát xả lụ rô thích lưu li bát lạt bà hắt ra xà giã đát tha yết đa gia a ra hát đế tam miệu tam bột đà gia đát điệt tha án bệ sát thệ bệ sát thệ bệ sát xã tam một yết đế tóa ha.

Trích dẫn phần công đức:

Nếu ai thấy có kẻ nam người nữ nào mắc bệnh khổ, họ phải nên nhất tâm vì người bệnh kia mà thường xuyên tắm gội, súc miệng sạch sẽ, rồi trì chú này 108 biến vào trong thức ăn hay thuốc thang, hoặc nước không có vi trùng. Sau đó, họ lấy cho người bệnh. Dùng xong, bệnh liền tiêu trừ.

Nếu có ai cầu mong điều gì, họ nên chí tâm trì chú này thì sẽ được như ý, trường thọ sống lâu và không có bệnh tật. Sau khi mạng chung, họ sẽ vãng sanh đến thế giới kia, được không thoái chuyển và cho đến thành Phật.

Nếu có kẻ nam người nữ nào với chí tâm ân trọng mà cung kính cúng dường Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia, thì nên luôn trì chú này và chớ để quên mất.

Nếu có thiện nam tín nữ nào nghe được danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, sau khi nghe và muốn tụng trì, thì mỗi sáng sớm hãy tắm gội, súc miệng sạch sẽ, rồi dùng hương hoa, hương đốt, hương thơm, và trỗi các loại âm nhạc để cúng dường trước hình tượng Phật. Họ nên biên chép Kinh điển này, hoặc bảo người khác biên chép, rồi nhất tâm thọ trì. Nếu nghe vị Pháp sư giảng giải nghĩa lý của Kinh, họ nên cúng dường đầy đủ tất cả các vật dụng cần thiết và chớ để thiếu hụt. Như vậy, họ sẽ được chư Phật hộ niệm, những điều cầu mong được mãn nguyện, và cho đến thành Phật.

Nếu có người thọ trì đọc tụng Kinh này hoặc diễn nói và chỉ dẫn cho người khác, hay tự biên chép Kinh hoặc bảo người khác biên chép, với lòng cung kính tôn trọng, họ dùng muôn loại hương hoa, hương xoa, hương bột, hương đốt, tràng hoa, xâu chuỗi anh lạc, phan lọng, và âm nhạc để cúng dường. Lại dùng lụa năm màu để làm thành túi đựng, quét dọn một nơi sạch sẽ và an trí Kinh trên bực cao. Khi ấy, Tứ Đại Thiên Vương cùng quyến thuộc và vô lượng trăm ngàn thiên chúng sẽ đến nơi đó để cúng dường và hộ trì.

Nếu nơi nào lưu hành Kinh báu này và có người thọ trì, thì do nghe được danh hiệu cùng bổn nguyện công đức của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia, nên phải biết nơi ấy sẽ không có các thứ tai họa, và cũng không có những ác thần hay ác quỷ đoạt mất tinh khí người. Giả như đã bị đoạt mất, họ sẽ được hoàn phục như cũ và thân tâm an lạc.”

Nếu có các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào với tín tâm thanh tịnh và muốn cúng dường Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia, thì trước tiên nên tạo lập một hình tượng của Đức Phật đó và an trí vào trong một ngôi tháp thanh tịnh. Rồi rải các thứ hoa, thắp các loại hương và dùng đủ mọi tràng phan để trang nghiêm nơi ấy.

Suốt bảy ngày bảy đêm, họ thọ trì Tám Giới Quan Trai, dùng thức ăn thanh tịnh, tắm gội thơm khiết, mặc y phục tinh sạch, tâm không nhiễm ô, lòng không giận dữ, và thân không giết hại. Lại đối với hết thảy hữu tình mà khởi tâm từ bi hỷ xả, làm lợi ích an vui, trỗi nhạc ca tán, và đi nhiễu bên phải tượng Phật. Họ nên nhớ tưởng đến công đức bổn nguyện của Đức Như Lai kia, đọc tụng Kinh này, tư duy nghĩa lý, diễn nói và chỉ dẫn cho người khác, thì tất cả những điều cầu mong đều sẽ toại ý: cầu trường thọ được trường thọ; cầu giàu sang được giàu sang; cầu quan vị được quan vị; cầu con cái được con cái.

Nếu có người bỗng nhiên gặp ác mộng và mơ thấy các điềm kinh sợ; các loài chim lạ bay đến đậu, hoặc tại trú xứ xuất hiện trăm điều quái dị, như người này có thể dùng những phẩm vật quý hiếm để cung kính cúng dường Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia, thì những ác mộng điềm xấu, các điều không cát tường thảy đều ẩn mất và chẳng thể gây hại.

Hoặc bị nạn nước lửa, gươm đao, thuốc độc; hay lạc vào nơi hung hiểm; hoặc gặp voi dữ, sư tử, cọp, sói, gấu hung tợn, rắn độc, bọ cạp, rết, muỗi nhặng, cùng các thứ ghê rợn, nếu có thể chí tâm nhớ niệm Đức Phật kia và cung kính cúng dường, thì họ đều được thoát khỏi tất cả những việc hãi sợ.

Khi có nước khác xâm lăng, quấy nhiễu, hoặc trộm cướp phản loạn, nếu nhớ niệm và cung kính Đức Như Lai kia, thì cũng đều thoát khỏi.

Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào với tín tâm thanh tịnh, trọn đời không thờ bái vị trời nào, duy chỉ nhất tâm Quy Y Phật Pháp Tăng và thọ trì giới cấm, như là Năm Giới, Mười Giới, 400 giới của Bồ-tát, 250 giới của Bhikṣu, hoặc 500 giới của Bhikṣuṇī. Trong lúc giữ giới, lỡ như bị hủy phạm và sợ đọa đường ác, nhưng nếu họ có thể chuyên niệm danh hiệu của Đức Phật kia và cung kính cúng dường, thì nhất định sẽ không thọ sanh vào trong ba đường ác.

Hoặc có người nữ đến thời điểm sắp sanh nở và phải chịu đau đớn khôn xiết, nếu họ có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu, đảnh lễ, tán thán, cung kính, và cúng dường Đức Như Lai kia, thì những ách khổ đó đều sẽ tiêu trừ. Em bé sanh ra có các căn hoàn chỉnh, tướng mạo đoan chánh, ai thấy đều hoan hỷ, thông minh lanh lợi, an ổn ít bệnh, và không bị loài phi nhân đoạt mất tinh khí.”

Nếu các hữu tình nào nghe được danh hiệu của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, rồi chí tâm thọ trì và không khởi lòng nghi mà còn đọa đường ác, thì quyết không thể có việc ấy. Đây là hạnh sâu xa của chư Phật, khó mà tín giải. Phải biết đây đều là do sức uy thần của Như Lai.

Vào thời Tượng Pháp sẽ có những chúng sanh mắc đủ chứng bệnh hoạn khốn khổ, bệnh nặng trường kỳ, thân thể gầy gò, lại không thể ăn uống, môi cổ khô khan, và tướng sắp chết hiện ra trước mặt nên thấy khắp nơi đều đen tối, cha mẹ quyến thuộc và bạn bè thân quen khóc lóc vây quanh. Tuy thân kia vẫn còn nằm đó, nhưng họ thấy sứ giả Diêm Vương dẫn thần thức của mình đến trước Diêm Vương Thiên Tử. Mỗi chúng sanh đều có các vị thần ở bên cạnh suốt đời và ghi lại đầy đủ tất cả việc thiện ác, rồi trình tấu hết cho Diêm Vương Thiên Tử. Lúc ấy Diêm Vương tra hỏi người đó, tính toán định đoạt, rồi phán xử tùy theo tội phước đã làm. Khi ấy, nếu thân bằng quyến thuộc có thể vì người bệnh kia mà quy y Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thỉnh chư Tăng để chuyển đọc Kinh này, thắp đèn bảy tầng, và treo tràng phan tục mạng năm màu, thì thần thức của họ có thể sẽ được trở về, như trong giấc mộng, tự mình thấy rõ.

Hoặc nếu thần thức kia về lại sau 7 ngày, hay 21 ngày, hoặc 35 ngày, hay 49 ngày, thì như chợt tỉnh cơn mộng, họ đều sẽ tự nhớ biết nghiệp lành dữ cùng quả báo lãnh thọ. Do tự chứng kiến về nghiệp báo như vậy, cho dù nguy hiểm đến cả tánh mạng, họ cũng không bao giờ tạo những nghiệp ác nữa. Vì vậy, các thiện nam tử và thiện nữ nhân với tín tâm thanh tịnh đều nên thọ trì danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và tùy theo khả năng của mình mà cung kính cúng dường.”

Nếu có người bệnh nào muốn hết bệnh khổ, người đó nên trong bảy ngày bảy đêm hãy thọ trì Tám Giới Quan Trai, và tùy theo khả năng của mình mà dùng thức ăn nước uống cùng những vật dụng cần thiết khác để cúng dường cho các vị tỳ kheo.

Ngày đêm sáu thời, họ lễ bái hành Đạo và cúng dường Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia. Họ đọc tụng Kinh này 49 lần, thắp 49 ngọn đèn, và làm bảy hình tượng của Đức Như Lai kia. Trước mỗi hình tượng đều để bảy ngọn đèn. Mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe và phải thắp sáng liên tục, không được gián đoạn trong 49 ngày. Ngoài ra, họ cần tạo lập tràng phan năm màu với độ dài của 49 gang tay, và phóng sanh các loài động vật, cho đến 49 loài hay nhiều hơn nữa. Như vậy, họ sẽ tai qua nạn khỏi và chẳng bị chết oan hay gặp ác quỷ bắt giữ.

Nếu những quán đảnh vương thuộc dòng dõi quý tộc, khi có tai nạn khởi lên như:

– dân chúng mắc nạn bệnh dịch,
– nạn nước ngoài xâm lăng,
– nạn nội loạn trong nước,
– nạn tinh tú biến đổi quái dị,
– nạn nhật thực nguyệt thực,
– nạn mưa gió trái mùa,
– hoặc nạn quá thời không mưa.

Khi ấy, những quán đảnh vương thuộc dòng dõi quý tộc kia phải vì hết thảy hữu tình mà khởi lòng từ bi và ân xá tội nhân. Rồi y theo Pháp cúng dường đã nói ở trên mà cúng dường Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia. Do thiện căn này cùng sức bổn nguyện của Đức Như Lai kia, nên sẽ khiến cho nước đó liền được an ổn, mưa gió thuận hòa, các loại hạt chín rộ, tất cả hữu tình được vui vẻ và không có bệnh tật. Ở trong nước đó sẽ không có bạo lực hay quỷ tiệp tật làm não loạn chúng sanh. Tất cả điềm xấu thảy liền ẩn mất; còn những quán đảnh vương thuộc dòng dõi quý tộc thì được mạnh khỏe, thọ mạng lâu dài, thân tự tại không bệnh, và mọi việc đều thêm nhiều lợi ích.

Nếu vương hậu, vương phi, công chúa, thái tử, vương tử, đại thần, phụ tướng, thị nữ trong cung, quần thần bá quan, hay lê dân bá tánh nào mắc bệnh khổ sở cùng những ách nạn khác, thì họ cũng nên tạo lập thần phan năm màu, thắp đèn và để cháy sáng liên tục, phóng sanh các loại chúng sanh, rải nhiều thứ hoa khác nhau, và đốt những nén hương quý. Như thế, bệnh tật sẽ được tiêu trừ và thoát khỏi ách nạn.”

Có chín loại chết oan hay sao? Vì thế ngài nên khuyên mọi người hãy thắp đèn cùng tạo lập tràng phan tục mạng và làm các việc phước đức. Do bởi tu phước nên trọn đời họ sẽ không trải qua các bệnh hoạn đau đớn.

Loại chết oan thứ nhất là nếu có các hữu tình nào tuy mắc bệnh nhẹ nhưng chẳng có thuốc uống cùng không thầy khám bệnh, hoặc giả như có thầy nhưng lại cho lầm toa nên phải bị chết một cách oan uổng. Lại có người tin theo tà ma ngoại đạo ở thế gian, nghe mấy thầy yêu nghiệt nói lời họa phước vu vơ rồi đâm ra sợ hãi, lòng chẳng được an ổn, rồi đi bói quẻ xem việc tai họa. Vì cúng tế quỷ thần nên họ giết mọi loài chúng sanh để xin sơn tinh yêu quái giúp đỡ hoặc cầu phước. Mặc dù mong muốn trường thọ nhưng kết cuộc là chẳng thể nào đạt được. Do bởi ngu si mê muội và tin theo tà kiến điên đảo, nên khiến cho mình bị chết một cách oan uổng. Sau khi chết, họ phải đọa địa ngục mà chẳng có kỳ hạn thoát khỏi.

Loại chết oan thứ nhì là bị luật vua tử hình.

Loại chết oan thứ ba là đi săn bắn vui chơi, đam mê tửu sắc, buông lung vô độ và bị loài phi nhân đoạt mất tinh khí.

Loại chết oan thứ tư là bị lửa thiêu.

Loại chết oan thứ năm là bị nước dìm.

Loại chết oan thứ sáu là bị các loài thú dữ ăn thịt.

Loại chết oan thứ bảy là bị rơi xuống ven núi.

Loại chết oan thứ tám là bị trúng thuốc độc, bùa ngải trù ếm, hay khởi thi quỷ làm hại.

Loại chết oan thứ chín là bị đói khát khốn khổ mà chết.

Đây là chín loại chết oan mà Như Lai đã lược nói. Ngoài ra còn có vô lượng những loại chết oan khác nữa, thật khó mà kể cho xuể.

Nếu có các hữu tình nào bất hiếu với cha mẹ, gây tạo năm tội ngỗ nghịch, phá hủy hay phỉ báng Tam Bảo, vi phạm luật pháp, hoặc dối trá lừa gạt, thì Diêm Vương Thiên Tử khảo xét và trừng phạt tùy theo tội nặng nhẹ. Vì thế, tôi nay khuyên các chúng sanh hãy thắp đèn, tạo lập tràng phan, phóng sanh tu phước. Như vậy họ sẽ vượt qua mọi khổ ách và không gặp phải những tai nạn.”

Lúc bấy giờ có 12 đại tướng tiệp tật đang ở trong chúng hội. Tên các ngài là: Đại tướng Cực Úy, Đại tướng Kim Cang, Đại tướng Chấp Nghiêm, Đại tướng Chấp Tinh, Đại tướng Chấp Phong, Đại tướng Cư Xứ, Đại tướng Chấp Lực, Đại tướng Chấp Ẩm, Đại tướng Chấp Ngôn, Đại tướng Chấp Tưởng, Đại tướng Chấp Động, và Đại tướng Viên Tác. 12 đại tướng tiệp tật này, mỗi vị có 7.000 quỷ tiệp tật làm quyến thuộc, họ đều đồng thanh bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Chúng con nay nhờ sức uy thần của Phật mà nghe được danh hiệu của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nên không còn lo sợ đường ác nữa. Tất cả chúng con đều đồng nhất tâm Quy Y Phật Pháp Tăng cho đến trọn đời; nguyện sẽ bảo hộ hết thảy hữu tình và làm nhiều việc lợi ích để họ được an vui.

Nếu ở bất cứ thôn làng, thành thị, quốc gia, hay núi rừng hẻo lánh nào mà có Kinh này lưu truyền, hoặc có người cung kính cúng dường và thọ trì danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì quyến thuộc chúng con sẽ hộ vệ người ấy, khiến cho họ đều thoát khỏi tất cả khổ nạn và những điều cầu mong cũng được toại ý. Hoặc có người cầu mong lành bệnh và thoát trừ ách nạn, họ nên đọc tụng Kinh này, lấy sợi chỉ năm màu và niệm danh hiệu của chúng con rồi thắt thành gút. Khi đã được như sở nguyện thì hãy nên tháo ra.”