TRUYỆN TRANH PHẬT GIÁO

Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông

 Truyện tranh Nhân – Quả 3 đời

Truyện tranh luân hồi báo oán

Truyện 7 thí dụ trong Kinh Pháp Hoa

0

Truyện tranh Báo Ân Cha Mẹ

0a

Truyện 25 pháp môn tu viên thông

Tôn giả Đại Ca Diếp: Đầu Đà Đệ Nhất

dai-ca-diep

Tôn giả A Nan: Đa Văn Đệ Nhất

a-nan

Tôn giả La Hầu La: Mật Hạnh Đệ Nhất 

la-hau-la

Tôn giả Mục Kiền Liên: Thần Thông Đệ Nhất

muc-kien-lien

Tôn giả Xá Lợi Phất: Trí Tuệ Đệ Nhất

xa-loi-phat

Tôn giả Upali: Trì Giới Đệ Nhất

upali

Tôn giả A Na Luật: Thiên Nhãn Đệ Nhất

analuat

Tôn giả Phú Lâu Na: Thuyết Pháp Đệ Nhất

phu-lau-na

Tôn giả Ca Chiên Diên: Luận Nghị Đệ Nhất

ca-chien-dien

Tôn giả Tu Bồ Đề: Giải Không Đệ Nhất

tu-bo-de

Truyện tranh những mẩu chuyện THIỀN
0