Thí dụ thứ bảy: thầy thuốc chữa bệnh cho con (kinh Pháp Hoa)

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4a

4b

5a

5b

6a

6b

7a

7b

8a

8b

9a

9b

10a

10b

11a

11b

12a

12b

13a

13b

14a

14b

15a

15b

16a

16b