TRUYỆN TRANH 7 THÍ DỤ TRONG KINH PHÁP HOA

Thí dụ 1: ba cỗ xe và căn nhà lửa

1a

Thí dụ 2: người con nghèo của phú ông 

1a

Thí dụ 3: chúng sanh đa căn tánh

Thí dụ 4: hóa bảo thành để khích lệ

1a

Thí dụ 5: viên bảo châu trong áo

1a

Thí dụ 6: viên bảo châu trong tóc

1a

Thí dụ 7: thầy thuốc chữa bệnh cho con

 1a