Thí dụ thứ ba: chúng sanh đa căn tánh – dược thảo dụ (kinh Pháp Hoa)

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4a

4b

5a

5b

6a

6b

7a

7b

8a

8b