Công phu sáng kèm Lăng Nghiêm (Giọng đọc tụng bình thường)

Tịnh pháp giới tam nghiệp chân ngôn:

Án lam tóa ha (3 lần)

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần)

Tán hương:

Lư hương mới đốt khói đượm nhuần

Bay khắp pháp giới kiết tường vân

Chư Phật hải hội đều hay biết

Lòng thành khẩn nguyện, Phật hiện thân.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát ma ha tát (3 lần)

– Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường trụ Tam Bảo.

– Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo chủ đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Ðại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Ðại hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát, Linh sơn hội thượng Phật Bồ tát.

– Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Ðại từ Ðại bi A Di Ðà Phật, Ðại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Ðại Thế Chí Bồ tát, Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ tát, Thanh tịnh Ðại hải chúng Bồ tát.

 

Kính lễ chư Phật, chư Bồ tát trong pháp hội Thủ Lăng Nghiêm

Kính lạy Pháp thân, Báo thân, Ứng thân Phật

Thủ Lăng Nghiêm vương hiếm có trên đời

Tiêu trừ cho con các vọng tưởng điên đảo từ muôn ức kiếp

Không cần trải qua vô số kiếp mà vẫn được Pháp thân

Con nguyện đắc quả thành Pháp Vương

Trở lại độ thoát chúng sanh nhiều như cát sông Hằng

Nguyện đem thân tâm này phụng sự vô số cõi

Để gọi là đền ơn chư Phật

Đức Phật là đấng đại hùng, đại lực, đại từ bi

Cúi xin Ngài dứt trừ các hoặc vi tế cho con

Khiến con mau đến Vô Thượng Giác

Mười phương thế giới ngồi cõi đạo tràng

Hư không kia còn có thể tiêu mất

Bổn tâm kiên cố không hề lay động

Nam mô thường trụ thập phương Phật.
Nam mô thường trụ thập phương Pháp.
Nam mô thường trụ thập phương Tăng.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.
Nam mô Kim Cang Tạng Bồ tát.

Bấy giờ, Thế Tôn từ nơi nhục kế phóng ra hào quang trăm báu, trong hào quang phóng ra hoa sen báu ngàn cánh, có Hóa thân Như Lai ngồi trong hoa sen báu. Trên đảnh phóng mười đạo hào quang trăm báu, mỗi mỗi đạo hào quang đều thị hiện Kim Cang Mật Tích nhiều như số cát mười sông Hằng, tay đỡ núi, tay cầm chày, khắp cõi hư không. Đại chúng ngước lên xem, vừa kính yêu vừa lo sợ, xin Phật thương xót che chở, nhất tâm lắng nghe đức Như Lai nơi Vô Kiến Đảnh Tướng của Phật phóng ra hào quang tuyên thuyết Thần Chú:

CHÚ LĂNG NGHIÊM

Nam mô tát đát tha tô già đa da a ra ha đế tam miệu tam bồ đà tỏa. Nam mô tát đát tha Phật đà cu chi sắc ni sam. Nam mô tát bà bột đà bột địa, tát đa bệ tệ. Nam mô tát đa nẩm tam miệu tam bồ đà cu tri nẩm. Ta xá ra bà ca tăng già nẩm.  Nam mô lô kê A la hán đa nẩm. Nam mô tô lô đa ba na nẩm. Nam mô ta yết rị đà già di nẩm. Nam mô lô kê tam miệu già đa nẩm. Tam miệu già ba ra để ba đa na nẩm. Nam mô đề bà ly sắc nỏa. Nam mô tất đà da tỳ địa da đà ra ly sắc nỏa. Xá ba noa yết ra ha ta ha ta ra ma tha nẩm. Nam mô bạt ra ha ma ni. Nam mô nhơn đà ra da. Nam mô bà già bà đế, lô đà ra da. Ô ma bát đế, ta hê dạ da. Nam mô bà già bà đế. Na ra dả noa da. Bàn giá ma ha tam mộ đà ra. Nam mô tất yết rị đa da. Nam mô bà già bà đế. Ma ha ca la da. Ðịa rị bát lặc na già ra. Tỳ đà ra ba noa ca ra da. A địa mục đế. Thi ma xá na nê bà tất nê. Ma đát rị già noa. Nam mô tất yết rị đa da. Nam mô bà già bà đế. Ða tha già đa cu la da. Nam mô bát đầu ma cu la da. Nam mô bạc xà ra cu la da. Nam mô ma ni cu la da. Nam mô già xà cu la da. Nam mô bà già bà đế, đế rị trà du ra tây na, ba ra ha ra noa ra xà da, đa tha già đa da. Nam mô bà già bà đế. Nam mô a di đa bà da đa tha dà đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da. Nam mô bà già bà đế, a sô bệ da, đa tha già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da. Nam mô bà già bà đế, bệ sa xà da cu lô phệ trụ rị da, bác ra bà ra xà da, đa tha già đa da. Nam mô bà già bà đế, tam bổ sư tỷ đa, tát lân nại ra lạt xà da, đa tha già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da. Nam mô bà già bà đế, xá kê dã mẫu na duệ, đa tha già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da. Nam mô bà già bà đế, lạt đác na kê đô ra xà da, đa tha dà đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da, đế biều nam mô tát yết rị đa, ế đàm bà già bà đa, tát đát tha dà đô sắc ni sam, tát đát đa bác đác lam. Nam mô a bà ra thị đam, bác ra đế dương kỳ ra, tát ra bà bộ đa yết ra ha, ni yết ra ha yết ca ra ha ni, bạc ra tỷ địa da sất đà nể, a ca la mật rị trụ, bác rị đát ra da nảnh yết rị, tát ra bà bàn đà na mục xoa ni, tát ra bà đột sắc tra đột tất phạp, bát na nễ phạt ra ni, giả đô ra thất đế nẩm, yết ra ha ta ha tát ra nhã xà, tỳ đa băng ta na yết rị, a sắc tra băng xá đế nẩm, na xoa sát đác ra nhã xà, ba ra tát đà na yết rị, a sắc tra nẩm, ma ha yết ra ha nhã xà, tỳ đa băng tát na yết rị, tát bà xá đô lô nể bà ra nhả xà, hô lam đột tất phạp, nan giá na xá ni, tỷ sa xá tất đác ra, a kiết ni ô đà ca ra nhã xà, a bác ra thị đa cu ra, ma ha bác la chiến trì, ma ha điệp đa, ma ha đế xà, ma ha thuế đa xa bà la, ma ha bạt la bàn đà ra bà tất nể, a rị da đa ra, tỳ rị cu tri, thệ bà tỳ xà da, bạt xà ra ma lễ để, tỳ xá lô đa, bột đằng võng ca, bạt xà ra chế hắt na a giá, ma la chế bà bác ra chất đa, bạt xà ra thiện trì, tỳ xá la giá, phiến đa xá bệ đề bà bổ thị đa, tô ma lô ba, ma ha thế đa, a rị da đa ra, ma ha bà la a bác ra, bạt xà ra thương yết la chế bà, bạc xà ra câu ma rị, cu lam đà rị, bạt xà ra hắc tát đa giá, tỳ địa gia càn giá na ma ly ca, khuất tô mẫu bà yết ra đát na, tỳ lô giá na cu li da, dạ ra thố sắc ni sam, tỳ chiết lam bà ma ni giá, bạt xà ra ca na ca ba ra bà, lô xà na bạt xà ra đốn trỉ giá, thuế đa giá ca ma la sát xa thi ba ra bà, ế đế di đế, mẫu đà ra yết noa, ta bệ ra sám, quật phạm đô, ấn thố na mạ mạ tỏa.

Ô hồng rị sắc yết noa, bác lặc xá tất đa, tát đát tha già đô sắc ni sam. Hổ hồng đô lô ung chiêm bà na. Hổ hồng đô lô ung tất đam bà na. Hổ hồng đô lô ung ba ra sắc địa da tam bác xoa noa yết ra. Hổ hồng đô lô ung, tát bà dược xoa hắc la sát ta, yết ra ha nhã xà, tỳ đằng băng tát na yết ra. Hổ hồng đô lô ung, gỉa đô ra thi để nẩm yết ra ha ta ha tát ra nẩm, tỳ đằng băng tát na ra. Hổ hồng đô lô ung, ra xoa, bà già phạm tát đát tha già đô sắc ni sam, ba ra điểm xà kiết rị, ma ha ta ha tát ra, bột thụ ta ha tát ra thất rị sa, cu tri ta ha tát nê đế lệ, a tệ đề thị bà li đa, tra tra anh ca ma ha bạt xà lô đà ra, đế rị bồ đà na, mạn trà la, ô hồng, ta tất đế bạc bà đô, mạ mạ, ấn thố na mạ mạ tỏa.

Ra xà bà dạ, chủ ra bạt dạ, a kỳ ni bà dạ, ô đà ca bà dạ, tỳ xa bà dạ, xá tát đa ra bà dạ, bà ra chước yết ra bà dạ, đột sắc xoa bà dạ, a xá nể bà dạ, a ca la mật rị trụ bà dạ, đà ra ni bộ di kiếm ba già ba đà bà dạ, ô la ca bà đa bà dạ, lặc xà đàn trà bà dạ, na già bà dạ, tỳ điều đát bà dạ, tô ba ra noa bà dạ, dược xoa yết ra ha, ra xoa tư yết ra ha, tất rị đa yết ra ha, tỳ xá già yết ra ha, bộ đa yết ra ha, cưu bàn trà yết ra ha, bổ đơn na yết ra ha, ca tra bổ đơn na yết ra ha, tất kiền độ yết ra ha, a bá tất ma ra yết ra ha, ô đàn ma đà yết ra ha, xa dạ yết ra ha, hê rị bà đế yết ra ha, xả đa ha rị nẩm, yết bà ha rị nẩm, lô địa ra ha rị nẩm, mang ta ha rị nẩm, mê đà ha rị nẩm, ma xà ha rị nẩm, xà đa ha rị nữ, thị tỳ đa ha rị nẩm, tỳ đa ha rị nẩm, bà đa ha rị nẩm, a du giá ha rị nữ, chất đa ha rị nữ, đế sam tát bệ sam, tát bà yết ra ha nẩm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê la dạ di, ba rị bạt ra giả ca hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê la dạ di, trà diễn ni hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê la dạ di, ma ha bát du bác đát dạ, lô đà ra hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê la dạ di, na ra dạ noa hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê la dạ di, đát đỏa già lô trà tây hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê la dạ di, ma ha ca la ma đát rị già noa hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê la dạ di, ca ba rị ca, hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê la dạ di, xà dạ yết ra, ma đột yết ra, tát bà ra tha ta đạt na hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê la dạ di, giả đốt ra bà kỳ nễ hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê la dạ di, tỳ rị dương hất rị tri, nan đà kê sa ra già noa bác đế, sách hê dạ hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê la dạ di, na yết na xá ra bà noa hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê la dạ di, a la hán hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê la dạ di, tỳ đa ra già hất rị đờm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê la dạ di, bạt xà ra ba nể, cụ hê dạ, cụ hệ dạ ca địa bát đế hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê la dạ di, ra xoa võng bà già phạm, ấn thố na mạ mạ tỏa.

Bà già phạm, tát đát đa bát đát ra. Nam mô túy đô đế, a tất đa na la lạt ca, ba ra bà tất phổ tra, tỳ ca tát đát đa bác đế rị, thập phật la thập phật la, đà ra đà ra, tần đà ra tần đà ra, sân đà sân đà. Hổ hồng, hổ hồng, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra ta ha, hê hê phấn, a mâu ca da phấn, a ba ra đề ha đa phấn, bà ra bà ra đà phấn, a tố ra tỳ đà ra ba ca phấn, tát bà đề bệ tệ phấn, tát bà na già tệ phấn, tát bà dược xoa tệ phấn, tát bà càn thát bà tệ phấn, tát bà bổ đơn na tệ phấn, ca tra bổ đơn na tệ phấn, tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn, tát bà đột sáp tỷ lê hất sắt đế tệ phấn, tát bà thập bà lê tệ phấn, tát bà a bá tất ma lê tệ phấn, tát bà xá ra bà noa tệ phấn, tát bà địa đế kê tệ phấn, tát bà đát ma đà kê tệ phấn, tát bà tỳ đà da ra thệ giá lê tệ phấn, xà dạ yết ra ma độ yết ra, tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn, tỳ địa dạ giá rị tệ phấn, giả đô ra phược kỳ nể tệ phấn, bạt xà ra câu ma rị, tỳ đà dạ ra thệ tệ phấn, ma ha ba ra đinh dương xoa kỳ rị tệ phấn, bạt xà ra thương yết la dạ, ba ra trượng kỳ ra xà da phấn, ma ha ca la dạ, ma ha mạt đát rị ca noa. Nam mô ta yết rị đa dạ phấn, tí sắc noa tỳ duệ phấn, bột ra ha mâu ni duệ phấn, a kỳ ni duệ phấn, ma ha yết ly duệ phấn, yết la đàn trì duệ phấn, miệc đát rị duệ phấn, lao đát rị duệ phấn, giá văn trà duệ phấn, yết la ra đát rị duệ phấn, ca bát ly duệ phấn, a địa mục chất đa ca thi ma xá na, bà tư nể duệ phấn, diễn kiết chất, tát đỏa bà tỏa, mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa.

Ðột sắc tra chất đa, a mạc đát rị chất đa, ô xà ha ra, già bà ha ra, lô địa ra ha ra, bà ta ha ra, ma xà ha ra, xà đa ha ra, thị bí đa ha ra, bạc lược dạ ha ra, càn đà ha ra, bố sử ba ha ra, phả la ha ra, bà tỏa ha ra, bác ba chất đa, đột sắc tra chất đa, lao đà ra chất đa, dược xoa yết ra ha, la sát ta yết ra ha, bế lệ đa yết ra ha, tỳ xá già yết ra ha, bộ đa yết ra ha, cưu bàn đồ yết ra ha, tất càn đà yết ra ha, ô đát ma đà yết ra ha, xa dạ yết ra ha, a bá tát ma ra yết ra ha, trạch kê cách trà kỳ ni yết ra ha, rị Phật đế yết ra ha, xà di ca yết ra ha, xá cu ni yết ra ha, lao đà ra, nan địa ca yết ra ha, a lam bà yết ra ha, càn độ ba ni yết ra ha, thập phạt ra yên ca hê ca, trụy đế dược ca, đát lệ đế dược ca, giả đột thác ca, ni đề thập phạt ra, bí sam ma thập phạt ra, bạc để ca, tỷ để ca, thất lệ sắc mật ca, ta nể bát đế ca, tát bà thập phạt ra, thất lô kiết đế, mạt đà bệ đạt lô chế kiếm, a ỷ lô kiềm, mục khư lô kiềm, yết rị đột lô kiềm, yết ra ha yết lam, yết noa du lam, đản đa du lam, hất rị dạ du lam, mạt mạ du lam, bạt rị thất bà du lam, bí lật sắc tra du lam, ô đà ra du lam, yết tri du lam, bạt tất đế du lam, ổ lô du lam, thường già du lam, hắc tất đa du lam, bạt đà du lam, ta phòng áng già bác ra trượng già du lam, bộ đa bí đa trà trà kỳ ni thập bà ra, đà đột lô ca kiến đốt lô kiết tri, bà lộ đa tỳ, tát bác lô ha lăng già, du sa đát ra, ta na yết ra tỳ sa dụ ca, a kỳ ni ô đà ca, mạt ra bệ ra kiến đa ra, a ca la mật rị đốt đát liểm bộ ca, địa lật lạt tra, bí rị sắc chất ca, tát bà na cu la, tứ dẫn già tệ yết ra rị dược xoa đác ra sô, mạt ra thị phệ đế sam ta bệ sam, tát đát đa bác đát ra, ma ha bạc xà lô sắc ni sam, ma ha bác lại trượng kỳ lam, dạ ba đột đà xá dụ xà na, biện đát lệ noa, tỳ đà da bàn đàm ca lô di, đế thù bàn đàm ca lô di, bát ra tỳ đà bàn đàm ca lô di đát điệt tha. Án a na lệ, tỳ xá đề bệ ra bạc xà ra đà rị, bàn đà bàn đà nễ, bạt xà ra báng ni phấn. Hổ hồng đô lô ung phấn, ta bà ha.

CHÚ ĐẠI BI

Mỗi đêm tụng 5 lần chú đại bi sẽ diệt trừ tỷ ức kiếp sanh tử trọng tội.

♪ Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con chóng biết tất cả pháp.
♪ Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đắc trí tuệ nhãn.
♪ Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh.
♪ Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện lành.
♪ Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con chóng ngồi thuyền trí tuệ.
♪ Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm vượt ra biển khổ.
♪ Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con chóng đắc Giới Định Đạo.
♪ Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên núi Niết Bàn.
♪ Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con chóng vào nhà vô vi.
♪ Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân Pháp tánh.

Nếu con hướng núi đao, núi đao tự gãy nát.
Nếu con hướng dầu sôi, dầu sôi tự khô cạn.
Nếu con hướng địa ngục, địa ngục tự tiêu tan.
Nếu con hướng ngạ quỷ, ngạ quỷ tự no đủ.
Nếu con hướng phi thiên, ác tâm tự điều phục.
Nếu con hướng bàng sanh, chứng đắc đại trí tuệ.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát  (10 lần)

Nam mô A Di Đà Phật  (10 lần)

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô yết đế thước bác ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết luật đỏa y mông a rị da. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị. Ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đa. Na ma bà tát đa. Na ma bà già. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha. Án a bà lô hê. Lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê rị đà dựng. Cu lu cu lu yết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế. Ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra địa rị ni. Thất phật ra da. Dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê di hê. Thất na thất na. A ra sâm phật ra xá lợi. Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra. tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na. Ta bà ha. Tất đà dạ. Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ. Ta bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì. Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da. Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất dà dạ. Ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ. Ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già la dạ. Ta bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ. Ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô kiết đế. thước bàn ra dạ. Ta bà ha. Án tất điện đô. Mạn đa ra. Bạt đà dạ. Ta bà ha.

 THẬP CHÚ

Như Ý Bảo Luân Vương thần chú

Nam mô Phật Đà Da. Nam mô Đạt Ma Da. Nam mô Tăng Già Da. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát ma ha tát cụ đại bi tâm giả. Đát điệt tha. Án. Chước yết ra phạt để, chấn đa mạc ni, ma ha bát đẳng mế rô rô, rô rô, để sắc tra thước ra a yết rị, sa dạ, hồng phấn tá ha. Án. Bát đạp ma chấn đa mạt ni, thước ra hồng. Án. Bát lạt đà, bát đẳng mế hồng.

Tiêu Tai Cát Tường thần chú

Nẵng mồ tam mãn đa, mẫu đa nẩm. A bát ra để, hạ đa xá ta nẵng nẩm. Đát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạt ra, nhập phạt ra, bát ra nhập phạt ra, bát ra nhập phạt ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta phạ ha.

Công Đức Bảo Sơn thần chú

Nam mô Phật Đà Da. Nam mô Đạt Ma Da. Nam mô Tăng Già Da. Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha.

Phật Mẫu Chuẩn Đề thần chú

Khể thủ quy y Tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam mô tát đa nẩm tam miệu tam bồ đề, cu chi nẩm, đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề, Ta bà ha.

Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương thần chú

Án, nại ma ba cát ngỏa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nễ, thiệt chấp đạp, điệp tả ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nễ dã tháp. Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bót rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, ta ba ngỏa tỳ thuật đế, mã hắt nại dã, bát rị ngỏa rị tá ha.

Dược Sư Quán Đảnh chân ngôn

Nam mô bạt dà phạt đế, bệ sát xả, lụ rô thích lưu ly, bát lặt bà, hắt ra xà dã, đát tha yết đa da, a ra hắt đế, tam miệu tam bột đà da. Đát điệt tha. Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tá ha.

Quán Âm Linh Cảm chân ngôn

Án, ma ni bát dị hồng, ma hắt nghê nha nạp, tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát tát, nhi cán nhi tháp, bốc rị tất tháp, cát nạp bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu thắt ban nạp, nại ma lô kiết, thuyết ra da, tá ha.

Thất Phật Diệt Tội chân ngôn

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha.

Vãng Sanh Tịnh Độ thần chú

Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ. Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đa tỳ ca lan đế, A di rị đa tỳ ca lan đa,  dà di nị, dà dà na chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Đại Kiết Tường Thiện Thiên Nữ chú

Nam mô Phật Đà. Nam mô Đạt Mạ. Nam mô Tăng Dà. Nam mô thất lỵ, ma ha đế tỷ da, đát nể dã tha, ba lỵ phú lầu na, giá lỵ tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nể ba ra, ba nể tát rị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na, a rị na, đát mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di Lặc Đế, lâu phả tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha nậu, đà la ni.

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Khi Quán Tự Tại Bồ Tát tu hành Trí Độ sâu xa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không và vượt qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc. Sắc tức là Không, Không tức là Sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế. Này Xá Lợi Tử! Các pháp đều không tướng: không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong Không: không có Sắc, không có Thọ – Tưởng – Hành – Thức, không có mắt – tai – mũi – lưỡi – thân – ý, không có sắc – thanh – hương – vị – xúc – pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết, không có khổ – tập – diệt – đạo, không có trí tuệ và cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Trí Độ và được tâm không ngăn ngại. Do không ngăn ngại nên không có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, và đạt tới cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật ba đời đều y theo Trí Độ, nên đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Phải biết Trí Độ là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Có thể diệt trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư. Cho nên Trí Độ Tâm Chú đã được tuyên nói.

Chú thuyết như vầy:  gate gate paragate parasamgate bodhi svaha

TÁN PHẬT DƯỢC SƯ

Đông Phương an tọa

Vô Thượng Y Vương

Mười hai đại nguyện diệu an lường

Diệt tội hết tai ương

Giáng phước an khương

Thọ mạng được diên trường

Nam mô Đông Phương Tịnh Lưu Ly Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như lai

Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật (108 lần)

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát (3 lần)

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát (3 lần)

Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát (3 lần)

10 ĐẠI NGUYỆN CỦA BỒ TÁT PHỔ HIỀN

1 là — Lễ kính chư Phật

2 là — Xưng tán Như Lai

3 là — Quảng tu cúng dường

4 là — Sám hối nghiệp chướng

5 là — Tùy hỷ công đức

6 là — Thỉnh chuyển pháp luân

7 là — Thỉnh Phật trụ thế

8 là — Thường tùy Phật học

9 là — Hằng thuận chúng sanh

10 là — Phổ giai hồi hướng

Nam mô A Di Đà Phật  (1 lần hoặc 108 lần)

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát  (1 lần hoặc 108 lần)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát  (1 lần)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát  (1 lần hoặc 108 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát  (1 lần)

TAM QUY Y

To the Buddha I return and rely, vowing that all living-beings understand the great way profoundly, and bring forth the Bodhi Mind. Return to Buddha, not born in the low realm of hell-beings.

Tự quy y Phật (chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng và tu theo Phật)

Nguyện cho chúng sanh hiểu sâu đại đạo, phát tâm vô thượng / Quy y Phật, không đọa địa ngục.

To the Dharma I return and rely, vowing that all living-beings deeply enter the sutra treasury, and have wisdom like the sea. Return to Dharma, not born in the low realm of hungry ghosts.

Tự quy y Pháp (chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo chánh pháp từ kim khẩu đức Phật nói ra)

Nguyện cho chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển / Quy y Pháp, không đọa ngạ quỷ.

To the Sanga I return and rely, vowing that all living-beings form together as a great assembly, one and all in harmony. Return to Sanga, not born in the low realm of animals.

Tự quy y Tăng (chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo những Tăng sĩ tu hành đúng chánh Pháp)

Nguyện cho chúng sanh tâm ý hòa hợp, thống nhất đại chúng / Quy y Tăng, không đọa bàng sanh.

NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY, HƯỚNG VỀ KHẮP TẤT CẢ.

ĐỆ TỬ VÀ CHÚNG SANH ĐỀU TRỌN THÀNH PHẬT ĐẠO.

NGUYỆN NGÀY AN LÀNH, ĐÊM AN LÀNH.

ĐÊM NGÀY SÁU THỜI ĐỀU AN LÀNH.

TẤT CẢ CÁC THỜI ĐỀU AN LÀNH.

KIẾP KIẾP THƯỜNG TU BỒ TÁT ĐẠO.