Bản chú Lăng Nghiêm để học

ĐỆ NHẤT HỘI

nam mô / tát đát tha, tô già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà tỏa

nam mô / tát đát tha, phật đà cu chi sắc ni sam

nam mô / tát bà, bột đà bột địa, tát đa bệ tệ

nam mô / tát đa nẩm, tam miệu tam bồ đà, cu tri nẩm, ta xá ra bà, ca tăng già nẩm

nam mô / lô kê a la hán đa nẩm

nam mô / tô lô đa ba na nẩm

nam mô / ta yết rị đà già di nẩm

nam mô / lô kê tam miệu già đa nẩm, tam miệu già ba ra, để ba đa na nẩm

nam mô / đề bà ly sắc nỏa

nam mô / tất đà da, tỳ địa da, đà ra ly sắc nỏa, xá ba noa, yết ra ha, ta ha ta ra ma tha nẩm

nam mô / bạt ra ha ma ni

nam mô / nhân đà ra da

nam mô / bà già bà đế / lô đà ra da, ô ma bát đế, ta hê dạ da

nam mô / bà già bà đế / na ra dả noa da, bàn giá ma ha, tam mộ đà ra

nam mô / tất yết rị đa da

nam mô / bà già bà đế / ma ha ca la da, địa rị bát lặc na, già ra tỳ đà ra, ba noa ca ra da, a địa mục đế, thi ma xá na nê, bà tất nê, ma đát rị già noa

nam mô / tất yết rị đa da

nam mô / bà già bà đế / đa tha già đa cu la da

nam mô / bát đầu ma/ cu la da

nam mô / bạc xà ra / cu la da

nam mô / ma ni / cu la da

nam mô / già xà / cu la da

nam mô / bà già bà đế / đế rị trà, du ra tây na, ba ra ha ra, noa ra xà da / đa tha già đa da

nam mô / bà già bà đế / nam mô a di đa bà da / đa tha dà đa da a ra ha đế tam miệu tam bồ đà da

nam mô / bà già bà đế / a sô bệ da / đa tha già đa da a ra ha đế tam miệu tam bồ đà da

nam mô / bà già bà đế / bệ sa xà da, cu lô phệ trụ rị da, bác ra bà ra xà da / đa tha già đa da

nam mô / bà già bà đế / tam bổ sư tỷ đa, tát lân nại ra lạt xà da / đa tha già đa da a ra ha đế tam miệu tam bồ đà da

nam mô /  bà già bà đế / xá kê dã mẫu na duệ / đa tha già đa da a ra ha đế tam miệu tam bồ đà da

nam mô /  bà già bà đế / lạt đác na kê, đô ra xà da / đa tha dà đa da a ra ha đế tam miệu tam bồ đà da

đế biều, nam mô tát yết rị đa, ế đàm bà già bà đa, tát đát tha, dà đô sắc ni sam, tát đát đa bác đác lam. nam mô a bà ra thị đam, bác ra đế, dương kỳ ra, tát ra bà, bộ đa yết ra ha, ni yết ra ha, yết ca ra ha ni, bạc ra tỷ địa da / sất đà nễ / a ca la / mật rị trụ / bát rị đát ra da / nảnh yết rị.

tát ra bà, bàn đà na, mục xoa ni, tát ra bà, đột sắc tra, đột tất phạp, bát na nễ, phạt ra ni, giả đô ra, thất đế nẩm / yết ra ha ta ha tát ra nhã xà / tỳ đa băng ta na yết rị / a sắc tra băng xá đế nẩm / na xoa sát đác ra nhã xà, ba ra tát đà na yết rị / a sắc tra nẩm / ma ha yết ra ha nhã xà / tỳ đa băng tát na yết rị / tát bà xá đô lô, nễ bà ra nhả xà, hô lam đột tất phạp, nan giá na xá ni, tỷ sa xá, tất đác ra, a kiết ni, ô đà ca ra nhã xà, a bác ra thị đa cu ra.

ma ha bác la chiến trì, ma ha điệp đa, ma ha đế xà, ma ha thuế đa, xa bà la, ma ha bạt la, bàn đà ra, bà tất nễ, a rị da đa ra, tỳ rị cu tri, thệ bà tỳ xà da, bạt xà ra, ma lễ để, tỳ xá lô đa, bột đằng võng ca, bạt xà ra, chế hắt na a giá, ma la chế bà, bác ra chất đa, bạt xà ra, thiện trì, tỳ xá la giá, phiến đa xá bệ, đề bà bổ thị đa, tô ma lô ba, ma ha thuế đa, a rị da đa ra, ma ha bà la a bác ra.

bạt xà ra, thương yết la chế bà, bạt xà ra, câu ma rị cu lam đà rị, bạt xà ra, hắc tát đa giá, tỳ địa gia, càn giá na, ma ly ca, khuất tô mẫu bà, yết ra đát na, tỳ lô giá na, cu li da, dạ ra thố sắc ni sam, tỳ chiết lam bà ma ni giá, bạt xà ra, ca na ca, ba ra bà, lô xà na, bạt xà ra, đốn trỉ giá, thuế đa giá, ca ma la, sát xa thi ba ra bà, ế đế di đế, mẫu đà ra yết noa.

Ta bệ ra sám, quật phạm đô, ấn thố na mạ mạ tỏa.

ĐỆ NHỊ HỘI

Ô hồng, rị sắc yết noa, bác lặc xá tất đa, tát đát tha già đô sắc ni sam

hổ hồng đô lô ung / chiêm bà na

hổ hồng đô lô ung / tất đam bà na

hổ hồng đô lô ung / ba ra sắc địa da tam bác xoa noa yết ra

hổ hồng đô lô ung tát bà dược xoa, hắc la sát ta, yết ra ha nhã xà, tỳ đằng băng tát na yết ra

hổ hồng đô lô ung / giả đô ra thi để nẩm, yết ra ha, ta ha tát ra nẩm, tỳ đằng băng tát na ra

hổ hồng đô lô ung / ra xoa bà già phạm, tát đát tha già đô sắc ni sam

ba ra điểm, xà kiết rị, ma ha ta ha tát ra, bột thụ, ta ha tát ra, thất rị sa cu tri, ta ha tát nê, đế lệ a tệ đề thị bà li đa, tra tra anh ca, ma ha bạt xà lô đà ra, đế rị bồ bà na, mạn trà la

Ô hồng, ta tất đế bạc bà đô, mạ mạ, ấn thố na mạ mạ tỏa

ĐỆ TAM HỘI

Ra xà, bà dạ, chủ ra, bạt dạ, a kỳ ni, bà dạ, ô đà ca, bà dạ, tỳ xa, bà dạ, xá tát đa ra, bà dạ, bà ra chước yết ra, bà dạ, đột sắc xoa, bà dạ, a xá nễ, bà dạ, a ca la mật rị trụ, bà dạ, đà ra ni bộ di kiếm ba già ba đà, bà dạ, ô la ca bà đa, bà dạ, lặc xà đàn trà, bà dạ, na già, bà dạ, tỳ điều đát, bà dạ, tô ba ra noa, bà dạ

Dược xoa, yết ra ha, ra xoa tư, yết ra ha, tất rị đa, yết ra ha, tỳ xá già, yết ra ha, bộ đa, yết ra ha, cưu bàn trà, yết ra ha, bổ đơn na, yết ra ha, ca tra bổ đơn na, yết ra ha, tất kiền độ, yết ra ha, a bá tất ma ra, yết ra ha, ô đàn ma đà, yết ra ha, xa dạ, yết ra ha, hê rị bà đế, yết ra ha

Xả đa, ha rị nẩm, yết bà, ha rị nẩm, lô địa ra, ha rị nẩm, mang ta, ha rị nẩm, mê đà, ha rị nẩm, ma xà, ha rị nẩm, xà đa, ha rị nữ, thị tỷ đa, ha rị nẩm, tỳ đa, ha rị nẩm, bà đa, ha rị nẩm, a du giá, ha rị nữ, chất đa, ha rị nữ

– Đế sam tát bệ sam, tát bà yết ra ha nẩm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê la dạ di

– ba rị bạt ra giả ca, hất rị đởm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê la dạ di

– trà diễn ni, hất rị đởm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê la dạ di

– ma ha bát du, bác đát dạ, lô đà ra, hất rị đởm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê la dạ di

– na ra dạ noa, hất rị đởm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê la dạ di

– đát đỏa già lô trà tây, hất rị đởm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê la dạ di

– ma ha ca la, ma đát rị già noa, hất rị đởm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê la dạ di

– ca ba rị ca, hất rị đởm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê la dạ di

– xà dạ yết ra, ma đột yết ra, tát bà ra tha, ta đạt na, hất rị đởm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê la dạ di

– giả đốt ra, bà kỳ nễ, hất rị đởm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê la dạ di

– tỳ rị dương, hất rị tri, nan đà kê sa ra, già noa bác đế, sách hê dạ, hất rị đởm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê la dạ di

– na yết na, xá ra bà noa, hất rị đởm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê la dạ di

– a la hán, hất rị đởm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê la dạ di

– tỳ đa ra già, hất rị đởm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê la dạ di

– bạt xà ra ba nễ, cụ hê dạ cụ hê dạ, ca địa bát đế, hất rị đởm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê la dạ di

Ra xoa võng, bà già phạm, ấn thố na mạ mạ tỏa

ĐỆ TỨ HỘI

Bà già phạm, tát đát đa bát đát ra, nam mô túy đô đế, a tất đa na, la lạt ca, ba ra bà, tất phổ tra, tỳ ca tát đát đa, bác đế rị, thập phật la, thập phật la, đà ra, đà ra / tần đà ra, tần đà ra / sân đà, sân đà / hổ hồng, hổ hồng / phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra / ta ha hê hê phấn, a mâu ca da phấn, a ba ra đề, ha đa phấn / bà ra, bà ra / đà phấn, a tố ra, tỳ đà ra ba ca phấn

tát bà đề bệ, tệ phấn, tát bà na già, tệ phấn, tát bà dược xoa, tệ phấn, tát bà càn thát bà, tệ phấn, tát bà bổ đơn na, tệ phấn, ca tra bổ đơn na, tệ phấn, tát bà đột lang chỉ đế, tệ phấn, tát bà đột sáp tỷ lê hất sắt đế, tệ phấn, tát bà thập bà lê, tệ phấn, tát bà a bá tất ma lê, tệ phấn, tát bà xá ra bà noa, tệ phấn, tát bà địa đế kê, tệ phấn, tát bà đát ma đà kê, tệ phấn, tát bà tỳ đà da ra thệ giá lê, tệ phấn, xà dạ yết ra ma độ yết ra tát bà ra tha ta đà kê, tệ phấn, tỳ địa dạ giá rị, tệ phấn, giả đô ra phược kỳ nễ, tệ phấn, bạt xà ra câu ma rị tỳ đà dạ ra, thệ tệ phấn, ma ha ba ra đinh dương xoa kỳ rị, tệ phấn

bạt xà ra thương yết la dạ ba ra trượng kỳ ra xà, da phấn, ma ha ca la dạ ma ha mạt đát rị ca noa nam mô ta yết rị đa, dạ phấn, bí sắc noa tỳ, duệ phấn, bột ra ha mâu ni, duệ phấn, a kỳ ni, duệ phấn, ma ha yết ly, duệ phấn, yết la đàn trì, duệ phấn, miệc đát rị, duệ phấn, lao đát rị, duệ phấn, giá văn trà, duệ phấn, yết la ra đát rị, duệ phấn, ca bát ly, duệ phấn, a địa mục chất đa ca thi ma xá na bà tư nễ, duệ phấn

Diễn kiết chất, tát đỏa bà tỏa, mạ mạ, ấn thố na mạ mạ tỏa

ĐỆ NGŨ HỘI

Ðột sắc tra, chất đa, a mạc đát rị, chất đa

Ô xà, ha ra, già bà, ha ra, lô địa ra, ha ra, bà ta, ha ra, ma xà, ha ra, xà đa, ha ra, thị bí đa, ha ra, bạc lược dạ, ha ra, càn đà, ha ra, bố sử ba, ha ra, phả la, ha ra, bà tỏa, ha ra

Bát ba, chất đa, đột sắc tra, chất đa, lao đà ra, chất đa

Dược xoa, yết ra ha, la sát ta, yết ra ha, bế lệ đa, yết ra ha, tỳ xá già, yết ra ha, bộ đa, yết ra ha, cưu bàn đồ, yết ra ha, tất càn đà, yết ra ha, ô đát ma đà, yết ra ha, xa dạ, yết ra ha, a bá tát ma ra, yết ra ha, trạch kê cách trà kỳ ni, yết ra ha, rị Phật đế, yết ra ha, xà di ca, yết ra ha, xá cu ni, yết ra ha, lao đà ra nan địa ca, yết ra ha, a lam bà, yết ra ha, càn độ ba ni, yết ra ha.

Thập phạt ra yên ca hê ca trụy đế, dược ca, đát lệ đế, dược ca, giả đột thác ca ni đề, thập phạt ra, bí sam ma, thập phạt ra, bạc để ca tỷ để ca thất lệ sắc mật ca ta nể bát đế ca tát bà, thập phạt ra, thất lô kiết đế mạt đà bệ đạt lô chế kiếm a ỷ, lô kiềm, mục khư, lô kiềm, yết rị đột, lô kiềm,

yết ra ha yết lam yết noa, du lam, đản đa, du lam, hất rị dạ, du lam, mạt mạ, du lam, bạt rị thất bà, du lam, bí lật sắc tra, du lam, ô đà ra, du lam, yết tri, du lam, bạt tất đế, du lam, ổ lô, du lam, thường già, du lam, hắc tất đa, du lam, bạt đà, du lam, ta phòng áng già bác ra trượng già, du lam

Bộ đa bí đa trà, trà kỳ ni, thập bà ra, đà đột lô ca, kiến đốt lô kiết tri, bà lộ đa tỳ, tát bác lô ha lăng già, du sa đát ra, ta na yết ra, tỳ sa dụ ca, a kỳ ni ô đà ca, mạt ra bệ ra, kiến đa ra, a ca la mật rị đốt, đát liểm bộ ca, địa lật lạt tra, bí rị sắc chất ca, tát bà na cu la, tứ dẫn già tệ, yết ra rị dược xoa, đác ra sô, mạt ra thị, phệ đế sam, ta bệ sam, tát đát đa, bác đát ra, ma ha bạc xà lô sắc ni sam, ma ha bác lại trượng kỳ lam, dạ ba đột đà, xá dụ xà na, biện đát lệ noa, tỳ đà da, bàn đàm ca lô di, đế thù, bàn đàm ca lô di, bát ra tỳ đà, bàn đàm ca lô di

Đát điệt tha, án, a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra bạc xà ra đà rị, bàn đà, bàn đà nễ, bạt xà ra báng ni phấn, hổ hồng đô lô ung phấn, ta bà ha.