Bản text – tụng Công Phu Sáng kèm Lăng Nghiêm (có vần điệu)

LỜI NÓI ĐẦU

Kinh thuộc về Hiển giáo, dịch nghĩa rõ ràng. Chú thuộc Mật giáo, phần nhiều để nguyên văn chữ Phạn, gọi là bí mật thần chú, mỗi thần chú đều có sự hiệu nghiệm khác nhau. Thần chú Lăng Nghiêm này có lắm sự vi diệu. Người trì tụng chú Lăng Nghiêm này, quỷ quái, tai họa, ma chướng, các ác nạn đều không xâm hại được. Chư Thiên, Thánh Hiền thường đến ủng hộ, muốn cầu đìều chi, tùy theo nguyện mà được thành. Mười phương Như Lai nhân thần chú này mà được thành bậc Vô thượng Chánh biến tri giác, hàng phục các ma, ngăn dẹp tất cả ngọai đạo. Xưa ngài A Nan bị chú Ta tỳ ca la tiên phạm thiên của Ma Đăng Già làm mê lọan, nhờ chú Lăng Nghiêm mà được thóat nạn. Người thường trì tụng chú Lăng Nghiêm này thì được công đức khôn lường.

TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN

Án lam tóa ha. Án lam tóa ha. Án lam tóa ha.

TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN NGÔN

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám.

CÚNG HƯƠNG

Nguyện thử diệu hương vân,

Biến mãn thập phương giới,

Cúng dường nhứt thiết Phật,

Tôn pháp chư Bồ tát,

Vô biên Thanh Văn chúng,

Cập nhứt thiết Thánh Hiền,

Duyên khởi quang minh đài,

Xứng tánh tác Phật sự,

Phổ huân chư chúng sanh,

Giai phát Bồ đề tâm,

Viễn ly chư vọng nghiệp,

Viên thành vô thượng đạo.

Đệ tử chúng đẳng cung tựu Phật tiền phúng tụng đại thừa kinh chú xứng tán hồng danh tập thử công đức. Nguyện thập phương thường trụ tam bảo, bổn sư thích ca mâu ni phật, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, từ bi gia hộ cho chúng đệ tử tâm bồ đề kiên cố, tự giác giác tha giác hạnh viên mãn dự pháp giới chúng sanh, nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ngưỡng mong oai đức vô cùng từ bi chứng giám.

Pháp Vương Vô Thượng Tôn

Tam Giới Vô Luân Thất

Thiên Nhân Chi Đạo Sư

Tứ Sanh Chi Từ Phụ

Ư Nhất Niệm Quy Y

Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp

Xưng Dương Nhược Tán Thán

Ức Kiếp Mạc Năng Tận

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo gian nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như đế châu

Thập phương chư Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền

Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ

Ðại từ đại bi mẫn chúng sanh,

Ðại hỉ đại xả tế hàm thức,

Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm,

Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ.

– Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường trụ Tam Bảo.

– Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo chủ đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Ðại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Ðại hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát, Linh sơn hội thượng Phật Bồ tát.

– Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Ðại từ Ðại bi A Di Ðà Phật, Ðại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Ðại Thế Chí Bồ tát, Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ tát, Thanh tịnh Ðại hải chúng Bồ tát.

Dương chi tịnh thủy
Biến sái tam thiên
Tánh không bát đức lợi nhơn thiên
Pháp giới quảng tăng diên
Diệt tội tiêu khiên
Hỏa diệm hóa hồng liên.
Nam mô Thanh lương địa bồ tát
Nam mô Thanh lương địa bồ tát
Nam Mô Thanh lương địa bồ tát ma ha tát.

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Diệu trạm tổng trì bất động tôn,
Thủ Lăng Nghiêm Vương thế hy hữu.
Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng.
Bất lịch tăng kỳ hoạch Pháp thân.

Nguyện kim đắc quả thành Bảo Vương
Quần độ như thị Hằng sa chúng.
Tương thử thâm tâm phụng trần sát,
Thị tắc danh vi báo Phật ân.

Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh,
Ngũ trược ác thế thề tiên nhập.
Như nhất chúng sanh vị thành Phật,
Chung bất ư thử thủ Nê hoàn.

Ðại hùng đại lực đại từ bi,
Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc.
Linh ngã tảo đăng Vô Thượng Giác,
Ư thập phương giới tọa đạo tràng,

Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong,
Thước ca ra tâm vô động chuyển.

Nam mô thường trụ thập phương Phật.
Nam mô thường trụ thập phương Pháp.
Nam mô thường trụ thập phương Tăng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.
Nam mô Kim Cang Tạng Bồ tát.

Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung, dõng bá bảo quang, quang trung dõng xuất, thiên diệp bảo liên, hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung. Ðảnh phóng thập đạo, bách bảo quang minh, nhất nhất quang minh, giai biến thị hiện thập Hằng Hà sa Kim cang mật tích, kình sơn trì sử, biến hư không giới. Ðại chúng ngưỡng quan, úy ái kiêm bão, cầu Phật ai hựu, nhất tâm thính Phật vô kiến đảnh tướng, phóng quang Như Lai tuyên thuyết thần chú.

ĐỆ NHẤT HỘI

1. Nam mô tát đát tha, tô già đa da a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà tỏa.
2. Tát đát tha Phật đà cu tri sắc ni sam.
3. Nam mô tát bà bột đà bột địa tát đa bệ tệ.
4. Nam mô tát đa nẩm tam miệu tam bồ đà cu tri nẩm.
5. Ta xá ra bà ca tăng già nẩm.
6. Nam mô lô kê A La Hán đa nẩm.
7. Nam mô tô lô đa ba na nẩm.
8. Nam mô ta yết ra dà di nẩm.
9. Nam mô lô kê tam miệu dà đa nẩm.
10. Tam miệu dà ba ra để ba đa nẩm.
11. Nam mô đề bà ly sắc nỏa.
12. Nam mô tất đà da tỳ địa da đà ra ly sắc nỏa.
13. Xá ba noa yết ra ha, ta ha ra ma tha nẩm.
14. Nam mô bạt ra ha ma ni.
15. Nam mô nhơn đà ra da.
16. Nam mô bà dà bà đế.
17. Lô đà ra da.
18. Ô ma bát đế.
19. Ta hê dạ da.
20. Nam mô bà dà bà đế.
21. Na ra dỏa na da.
22. Bàn dà ma ha tam mộ đà ra.
23. Nam mô tất yết rị đa da.
24. Nam mô bà dà bà đế.
25. Ma ha ca ra da.
26. Địa rị bát lặc na dà ra.
27. Tỳ đa ra ba noa ca ra da.
28. A địa mục đế.
29. Thi ma xá nê bà tất nê.
30. Ma đát rị dà noa.
31. Nam mô tất yết rị đa da.
32. Nam mô bà dà bà đế.
33. Đa tha dà đa cu ra da.
34. Nam mô bát đầu ma cu ra da.
35. Nam mô bạc xà ra cu ra da.
36. Nam mô ma ni cu ra da.
37. Nam mô dà xà cu ra da.
38. Nam mô bà dà bà đế.
39. Đế rị trà du ra tây na.
40. Ba ra ha ra noa ra xà da.
41. Đa tha dà đa da.
42. Nam mô bà dà bà đế.
43. Nam mô A di đa bà da.
44. Đa tha dà đa da.
45. A ra ha đế.
46. Tam miệu tam bồ đà da.
47. Nam mô bà dà bà đế.
48. A sô bệ da.
49. Đa tha dà đà da.
50. A ra ha đế.
51. Tam miệu tam bồ đà da.
52. Nam mô bà dà bà đế.
53. Bệ sa xà da, cu lô phệ trụ rị da.
54. Bác ra bà ra xà da.
55. Đa tha dà đa da.
56. Nam mô bà dà bà đế.
57. Tam bổ sư bí đa.
58. Tát lân nại ra lạt xà da.
59. Đa tha dà đa da.
60. A ra ha đế.
61. Tam miệu tam bồ đà da.
62. Nam mô bà dà bà đế.
63. Xá kê dã mẫu na duệ.
64. Đa tha dà đa da.
65. A ra ha đế.
66. Tam miệu tam bồ đà da.
67. Nam mô bà dà bà đế.
68. Lặc đát na kê rô xà da.
69. Đa tha dà đa da.
70. A ra ha đế.
71. Tam miệu tam bồ đà da.
72. Đế biều, nam mô tát yết rị đa.
73. Ế đàm bà dà bà đa.
74. Tát đác tha dà đô sắc ni sam.
75. Tát đác đa bát đác lam.
76. Nam mô a bà ra thị đam.
77. Bác ra đế dương kỳ ra.
78. Tát ra bà bộ đa yết ra ha.
79. Ni yết ra ha yết ca ha ra ni.
80. Bạt ra bí địa da xuất đà nể.
81. A ca ra mật rị trụ.
82. Bác rị đác ra đa nảnh yết rị.
83. Tát ra bà bàn đà na mục xoa ni.
84. Tát ra bà đột sắc tra.
85. Đột tất phạp bát na nể phạt ra ni.
86. Giả đô ra thất đế nẩm.
87. Yết ra ha ta ha tát ra nhã xà.
88. Tỳ đa băng ta na yết rị.
89. A sắc tra băng xá đế nẩm.
90. Na xoa sát đác ra nhã xà.
91. Bà ra tát đà na yết rị.
92. A sắc tra nẩm.
93. Ma ha yết ra ha nhã xà.
94. Tỳ đa băng tát na yết rị.
95. Tát bà xá đô lô nể bà ra nhã xà.
96. Hô lam đột tất phạp, nan giá na xá ni.
97. Bí sa xá tất đác ra.
98. A kiết ni ô đà ca ra nhã xà.
99. A bát ra thị đa cu ra.
100. Ma ha bác ra thiện trì.
101. Ma ha điệp đa.
102. Ma ha đế xà.
103. Ma ha thuế đa xà bà ra.
104. Ma ha bạt ra bàn đà ra bà tất nể.
105. A rị da đa ra.
106. Tỳ rị câu tri.
107. Thệ bà tỳ xà da.
108. Bạt xà ra ma lễ để.
109. Tỳ xá lô đa.
110. Bột đằng dõng ca.
111. Bạt xà ra chế hắt na a giá.
112. Ma ra chế bà bát ra chất đa.
113. Bạt xà ra thiện trì.
114. Tỳ xá ra giá.
115. Phiến đa xá bệ đề bà bổ thị đa.
116. Tô ma lô ba.
117. Ma ha thuế đa.
118. A rị da đa ra.
119. Ma ha bà ra a bác ra.
120. Bạt xà ra thương yết ra chế bà.
121. Bạt xà ra cu ma rị.
122. Cu lam đà rị.
123. Bạt xà ra hắt tát đa giá.
124. Tỳ địa da kiền dá na ma rị ca.
125. Khuất tô mẫu bà yết ra đá na.
126. Bệ lô giá na cu rị da.
127. Dạ ra thố sắc ni sam.
128. Tỳ chiếc lam bà ma ni giá.
129. Bạt xà ra ca na ca ba ra bà.
130. Lô xà na bạt xà đốn trỉ giá.
131. Thuế đa giá ca ma ra.
132. Sát sa thi ba ra bà.
133. Ế đế di đế.
134. Mẫu đà ra yết noa.
135. Ta bệ ra sám.
136. Quật phạm đô.
137. Ấn thố na mạ mạ tỏa.

ĐỆ NHỊ HỘI

138. Ô Hồng.
139. Rị sắc yết noa.
140. Bác lạt xá tất đa.
141. Tát đác tha già đô sắc ni sam.
142. Hổ Hồng.
143. Đô lô ung.
144. Chiêm bà na.
145. Hổ Hồng.
146. Đô lô ung.
147. Tất đam bà na.
148. Hổ Hồng.
149. Đô lô ung.
150. Ba ra sắc địa da tam bác xoa noa yết ra.
151. Hổ Hồng.
152. Đô lô ung.
153. Tát bà dược xoa hắt ra sát ta.
154. Yết ra ha nhã xà.
155. Tỳ đà băng tát na yết ra.
156. Hổ hồng.
157. Đô lô ung.
158. Giả đô ra thi đế nẩm yết ra ha ta ha tát ra nẩm
160. Tỳ đà băng tát na ra.
161. Hổ hồng.
162. Đô lô ung.
163. Ra xoa.
164. Bà già phạm.
165. Tát đác tha già đô sắc ni sam.
166. Ba ra điểm xà kiết rị.
167. Ma ha ta ha tát ra.
168. Bột thọ ta ha tát ra thất rị sa.
169. Cu tri ta ha tát nê đế lệ.
170. A tệ đề thị bà rị đa.
171. Tra tra anh ca.
172. Ma ma ha bạt xà lô đà ra.
173. Đế rị bồ bà na.
174. Man trà ra.
175. Ô hồng.
176. Ta tất đế bạt bà đô.
177. Mạ mạ.
178. Ấn thố na mạ mạ tỏa.

ĐỆ TAM HỘI

179. Ra xà bà da.
180. Chủ ra bạt dạ.
181. A kỳ ni bà dạ.
182. Ô đà ca bà dạ.
183. Tỳ xa bà dạ.
184. Xá tát đa ra bà dạ.
185. Bà ra chước yết ra bà dạ.
186. Đột sắc xoa bà dạ.
187. A xá nể bà dạ.
188. A ca ra mật rị trụ bà dạ.
189. Đà ra ni bộ di kiếm, ba già ba đà bà dạ.
190. Ô ra ca bà đa bà dạ.
191. Lặc xà đàn trà bà dạ.
192. Na dà bà dạ.
193. Tỳ điều đát bà dạ.
194. Tô ba ra noa bà dạ.
195. Dược xoa yết ra ha.
196. Ra xoa tư yết ra ha.
197. Tất rị đa yết ra ha.
198. Tỳ xá giá yết ra ha.
199. Bộ đa yết ra ha.
200. Cưu bàn trà yết ra ha.
201. Bổ đơn na yết ra ha.
202. Ca tra bổ đơn na yết ra ha.
203. Tất kiền độ yết ra ha.
204. A bá tất ma ra yết ra ha.
205. Ô đàn ma đà yết ra ha.
206. Xa dạ yết ra ha.
207. Hê rị bà đế yết ra ha.
208. Xả đa ha rị nẩm.
209. Yết bà ha rị nẩm.
210. Lô địa ra ha rị nẩm.
211. Mang ta ha rị nẩm.
212. Mê đà ha rị nẩm.
213. Ma xà ha rị nẩm.
214. Xà đa ha rị nữ.
215. Thị tỷ đa ha rị nẩm.
216. Tỳ đa ha ra rị nẩm.
217. Bà đa ha rị nẩm.
218. A du ra ha rị nữ.
219. Chất đa ha rị nữ.
220. Đế sam tát bệ sam.
221. Tát bà yết ra ha nẩm.
222. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di.
223. Kê ra dạ di.
224. Ba rị bạt ra rê ca hất rị đởm.
225. Tỳ đà dạ sân đà dạ di.
226. Kê ra dạ di.
227. Trà diễn ni hất rị đởm.
228. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di.
229. Kê ra dạ di.
230. Ma ha bát du bát đác dạ.
231. Lô đà ra hất rị đởm.
232. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di.
233. Kê ra dạ di.
234. Na ra dạ xoa hất rị đởm.
235. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di.
236. Kê ra dạ di.
237. Đát đỏa dà lô trà tây hất rị đởm.
238. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di.
239. Kê ra dạ di.
240. Ma ha ca ra ma đác rị già noa hất rị đởm.
241. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di.
242. Kê ra dạ di.
243. Ca ba rị ca hất rị đởm.
244. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di.
245. Kê ra dạ di.
246. Xa dạ yết ra, ma độ yết ra.
247. Tát bà ra tha đạt na hất rị đởm.
248. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di.
249. Kê ra dạ di.
250. Giả đốt ra bà kỳ nể hất rị đởm.
251. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di.
252. Kê ra dạ di.
253. Tỳ rị dương hất rị tri.
254. Nan đà kê sa ra dà noa bác đế.
255. Sách hê dạ hất rị đởm.
256. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di.
257. Kê ra dạ di.
258. Na yết na xá noa bà noa hất rị đởm.
259. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di.
260. Kê ra dạ di.
261. A la hán hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di.
262. Kê ra dạ di.
263. Tỳ đa ra dà hất rị đởm.
264. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di.
265. Kê ra dạ di, bạt xà ra ba nể.
266. Cu hê dạ cu hê dạ.
267. Ca địa bát đế hất rị đởm.
268. Tỳ đà dạ xà sân đà dạ di.
269. Kê ra dạ di.
270. Ra xoa võng.
271. Bà già phạm.
272. Ấn thố na mạ mạ tỏa.

ĐỆ TỨ HỘI

273. Bà dà phạm.
274. Tát đác đa bát đác ra.
275. Nam mô tỳ đô đế.
276. A tất đa na ra rạt ca.
277. Ba ra bà tất phổ tra.
278. Tỳ ca tát đác bát đế rị.
279. Thập Phật ra thập Phà ra.
280. Đà ra đà ra.
281. Tần đà ra tần đà ra, sân đà sân đà.
282. Hổ hồng.
283. Hổ hồng.
284. Phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra.
285. Ta ha.
286. Hê hê phấn.
287. A mâu ca da phấn.
288. A ba ra đề ba đa phấn.
289. Ba ra bà ra đà phấn.
290. A tố ra tỳ đà ra ba ca phấn.
291. Tát bà đề bệ tệ phấn.
292. Tát bà na dà tệ phấn.
293. Tát bà dược xoa tệ phấn.
294. Tát bà kiền thát bà tệ phấn.
295. Tát bà bổ đơn na tệ phấn.
296. Ca tra bổ đơn na tệ phấn.
297. Tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn.
298. Tát bà đột sáp tỷ lê hất sắc đế tệ phấn.
299. Tát bà thập bà lê tệ phấn.
300. Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn
301. Tát bà xá noa bà noa tệ phấn.
302. Tát bà địa đế kê tệ phấn.
303. Tát bà đác ma đà kê tệ phấn.
304. Tát bà tỳ đà da, ra thệ giá lê tệ phấn.
305. Xà dạ yết ra ma độ yết ra.
306. Tát bà ra tha đề kê tệ phấn.
307. Tỳ địa dạ giá lê tệ phân.
308. Giả đô ra phược kỳ nể tệ phấn.
309. Bạt xà ra cu ma rị.
310. Tỳ đà dạ ra thệ phấn.
311. Ma ha ba ra đinh dương xoa tỳ rị tệ phấn.
312. Bạt xà ra thương yết ra dạ.
313. Ba ra trượng kỳ ra xà da phấn.
314. Ma ha ca ra dạ.
315. Ma ha mạt đát rị ca noa.
316. Nam mô tất yết rị đa da phấn.
317. Tỷ sắc noa tỳ duệ phấn.
318. Bột ra ha mâu ni duệ phấn.
319. A kỳ ni duệ phấn.
320. Ma ha yết rị duệ phấn.
321. Yết ra đàn trì duệ phấn.
322. Miếc đát rị duệ phấn.
323. Lao đát rị duệ phấn.
324. Giá văn trà duệ phấn.
325. Yết la ra đác rị duệ phấn.
326. Ca bác rị duệ phấn.
327. A địa mục chất đa ca thi ma xá na.
328. Bà tư nể duệ phấn.
329. Diễn kiết chất.
330. Tát đỏa bà tỏa.
331. Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa.

ĐỆ NGŨ HỘI

332. Đột sắc tra chất đa.
333. A mạt đác rị chất đa.
334. Ô xà ha ra.
335. Dà ba ha ra.
336. Lô địa ra ha ra.
337. Ta bà ha ra.
338. Ma xà ha ra.
339. Xà đa ha ra.
340. Thị tỷ đa ha ra.
341. Bạt lược dạ ha ra.
342. Kiền đà ha ra.
343. Bổ sử ba ha ra.
344. Phả ra ha ra.
345. Bà tỏa ha ra.
346. Bát ba chất đa.
347. Đột sắc tra chất đa.
348. Lao đà ra chất đa.
349. Dược xoa yết ha ra.
350. Ra sát ta yết ra ha.
351. Bế lệ đa yết ra ha.
352. Tỳ xá giá yết ra ha.
353. Bộ đa yết ra ha.
354. Cưu bàn trà yết ra ha.
355. Tất kiền đà yết ra ha.
356. Ô đát ma đà yết ra ha.
357. Xa dà yết ra ha.
358. A bát tất ma ra yết ra ha.
359. Trạch khê trách trà kỳ ni yết ra ha.
360. Rị phật đế yết ra ha.
361. Xà di ca yết ra ha.
362. Xá cu ni yết ra ha.
363. Lao đà ra nan địa ca yết ra ha.
364. A lam bà yết ra ha.
365. Kiền độ ba ni yết ra ha.
366. Thập phật ra yên ca hê ca.
367. Trị đế dược ca.
368. Đát lệ đế dược ca.
369. Giả đột thác ca.
370. Ni đề thập phạt ra, tỉ sam ma thập phạt ra.
371. Bạt để ca.
372. Tỷ để ca.
373. Thất lệ sắc mật ca.
374. Ta nể bát để ca.
375. Tát bà thập phạt ra.
376. Thần lô kiết đế.
377. Mạt đà bệ lạt lô chế kiếm.
378. A ỷ lô kiềm.
379. Mục khê lô kiềm.
380. Yết rị đột lô kiềm.
381. Yết ra ha yết lam.
382. Yết noa du lam.
383. Đản đa du lam.
384. Hất rị dạ du lam.
385. Mạt ma du lam.
386. Bạt rị thất bà du lam.
387. Tỷ lật sắc tra du lam.
388. Ô đà du lam.
389. Yết tri du lam.
390. Bạt tất đế du lam.
391. Ô lô du lam.
392. Thường dà du lam.
393. Hất tất đa du lam.
394. Bạt đà du lam.
395.Ta phòng án dà bát ra trượng dà du lam.
396. Bộ đa tỷ đa trà.
397. Trà kỳ ni thập bà ra.
398. Đà đột lô ca kiến đốt lô kiết tri, bà lộ đa tỳ.
399. Tát bát lô ha răng già.
400. Du sa đát ra, ta na yết ra.
401. Tỳ sa dụ ca.
402. A kỳ ni ô đà ca.
403. Mạt ra bệ ra kiến, đa ra.
404. A ca ra mật rị đốt, liệm bộ ca.
405. Địa lật lặc tra.
406. Tỷ rị sắc chất ca.
407. Tát bà na cu ra.
408. Tứ dẫn dà tệ, yết ra rị dược xoa đác ra sô.
409. Mạt ra thị đệ sam ta bệ sam.
410. Tát đát đa bát đác ra.
411. Ma ha bạt xà lô sắc ni sam.
412. Ma ha bát lặc trượng kỳ lam.
413. Dạ ba đột trà xá dụ xà na.
414. Biện đát lệ na.
415. Tỳ bàn đàm ca lô di.
416. Đế thù bàn đàm ca lô di.
417. Bác ra tỳ đà bàn đàm ca lô di.
418. Đác điệt tha.
419. Án.
420. A na lệ.
421. Tỳ xá đề.
422. Bệ ra bạt xà ra đà rị.
423. Bàn đà bàn đà nể.
424. Bạt xà ra bàn ni phấn.
425. Hổ hồng.
426. Đô lô ung phấn.
427. Ta bà ha.

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô đại bi hội thượng Phật, Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đa. Na ma bà dà. Ma phạt đạt đâu. Đát điệt tha. Án, a bà lô hê. Lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà, ma ra ma ra. Ma hê ma hê, rị đà dựng. Cu lô cu lô yết mông. Độ lô độ lô, phạt xà da đế. Ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra, địa rị ni. Thất Phật ra da. Dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na. A ra sâm Phật ra xá-lợi. Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ, bồ đề dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha, ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng, a mục khê dạ, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Bà đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trị, bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô. Mạn đá ra. Bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

THẬP CHÚ

NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI

Nam mô Phật Đà Da. Nam mô Đạt Ma Da. Nam mô Tăng Già Da.

Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát cụ đại bi tâm giả. Đát điệt tha. Án. Chước yết ra phạt để chấn đa mạc ni, ma ha bát đẳng mế rô rô rô rô, để sắc tra, thước ra a yết rị, sa dạ, hồng phấn tá ha. Án. Bát đạp ma chấn đa mạt ni, thước ra hồng. Án. Bát lạt đà, bát đẳng mế hồng.

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

Nẵng mồ tam mãn đa, mẫu đa nẩm. A bát ra để, hạ đa xá ta nẵng nẩm. Đát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha.

CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ

Nam mô Phật Đà Da. Nam mô Đạt Ma Da. Nam mô Tăng Già Da. Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha.

PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ

Khể thủ quy y Tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam mô tát đa nẩm tam miệu tam bồ đề, cu chi nẩm, đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề, Ta bà ha.

THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUÁN MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI

Án, nại ma ba cát ngỏa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nễ, thiệt chấp đạp, điệp tả ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nễ dã tháp. Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bót rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, ta ba ngỏa tỳ thuật đế, mã hắt nại dã, bát rị ngỏa rị tá ha.

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

Nam mô bạt dà phạt đế, bệ sát xả, lụ rô thích lưu ly, bát lặt bà, hắt ra xà dã, đát tha yết đa da, a ra hắt đế, tam miệu tam bột đà da. Đát điệt tha. Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tá ha.

QUÁN ÂM LINH CẢM CHƠN NGÔN

Án, ma ni bát dị hồng, ma hắt nghê nha nạp, tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát tát, nhi cán nhi tháp, bốc rị tất tháp, cát nạp bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu thắt ban nạp, nại ma lô kiết, thuyết ra da, tá ha.

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha.

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ THẦN NGÔN

Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ. Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đa tỳ ca lan đế, A di rị đa tỳ ca lan đa,  dà di nị, dà dà na Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

THIỆN THIÊN NỮ CHÚ

Nam mô Phật Đà. Nam mô Đạt Mạ. Nam mô Tăng Dà. Nam mô thất lỵ, ma ha đế tỷ da, đát nể dã tha, ba lỵ phú lầu na, giá lỵ tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nể ba ra, ba nể tát rị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na, a rị na, đát mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di Lặc Đế, lâu phả tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha nậu, đà la ni.

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử!  Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.  Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha (3 lần)

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (3 lần)

TÁN PHẬT

Thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng,

Phúng tụng Lăng nghiêm, chư phẩm chú,

Hồi hướng Tam Bảo chúng Long Thiên,

Thủ hộ Già Lam chư Thánh chúng,

Tam đồ bát nạn câu ly khổ,

Tứ ân, tam hữu tận triêm ân;

Quốc giới an ninh binh cách tiêu,

Phong điều vũ thuận dân an lạc;

Đại chúng huân tu hi thắng tấn,

Thập địa đốn siêu vô nan sự;

Tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu.

Đàn tín quy y tăng phước huệ;

Sát trần tâm niệm khả sổ tri,

Đại hải trung thủy khả ẩm tận;

Hư không khả lượng phong khả kế,

Vô năng thuyết tận Phật công đức;

Thiên thượng thiên hạ vô như Phật.

Thập phương thế giới diệc vô tỷ,

Thế gian sở hữu ngã tận kiến,

Nhất thiết vô hữu như Phật giả.

Nam mô ta bà Thế giới, tam giới đạo sư, tứ sinh từ phụ, nhân thiên giáo chủ thiên bá ức hóa thân Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. (108 lần)

Nam mô Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát. (3 lần)

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát. (3 lần)

Nam mô Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát. (3 lần)

Nam mô Đạo tràng Hội thượng Phật Bồ tát (3 lần)

SÁM TỔNG TRÌ

Kính lạy Đấng Tổng Trì Bất Động
Cùng Pháp bảo Đảnh Thủ Lăng Nghiêm
Là những ngôi tôn qúy trong đời
Làm trong sạch bao niềm vọng tưởng
Trong muôn ngàn ức kiếp của chúng con

Kính lạy Đấng Đại Giác Y Vương
Cho con chứng Pháp thân vô thượng
Nguyện trở lại trong đời mê trược
Cứu chúng sanh hàn vết đau thương
Để báo đền ân đức Thế Tôn
Xin đem hết thân tâm phụng sự
Đời đau khổ con nguyền vào trước
Dẫu đau thương khó khổ không màng
Cứu chúng sanh là báo Phật thâm ân
Lời vàng ngọc con hằng ghi dạ
Nếu còn một chúng sanh chưa chứng quả
Cảnh Niết Bàn con đâu dám tự an

Cúi lạy Đấng Đại Hùng Đại Lực
Đại từ bi cứu khổ không lường
Ánh hào quang chiếu sáng khắp mười phương
Làm trong sạch lỗi lầm nhiều kiếp
Sớm lên bậc Pháp vương vô thượng
Lập đạo tràng cùng khắp mười phương
Hư không còn là thể tánh thường còn
Dẫu có ngày hoại diệt tiêu tan
Nhưng tấm lòng kiên cố của chúng con
Nguyện trước Phật không bao giờ lay chuyển.

SÁM PHỔ HIỀN

Đệ tử chúng đẳng, tuỳ thuận tu tập Phổ Hiền Bồ Tát, thập chủng đại nguyện:

Nhứt giả lễ kính chư Phật
Nhị giả xưng tán Như Lai
Tam giả quảng tu cúng dường
Tứ giả sám hối nghiệp chướng
Ngũ giả tuỳ hỷ công đức
Lục giả thỉnh chuyển Pháp luân
Thất giả thỉnh Phật trụ thế
Bát giả thường tuỳ Phật học
Cửu giả hằng thuận chúng sinh
Thập giả phổ giai hồi hướng.

TÁN LỄ

Tán lễ thích tôn,
Vô thượng năng nhơn,
Tăng kỳ cửu viễn tu chơn,
Đẩu suất giáng thần,
Trường từ bửu vị Kim luân.

Tọa bồ đề tòa,
Đại phá ma quân,
Nhất đổ minh tinh đạo thành.
Giáng pháp lâm
Tam thừa chúng đẳng qui tâm,
Vô sanh dĩ chứng
Hiện tiền chúng đẳng qui tâm,
Vô sanh tốc chứng

Tứ sinh cửu hữu đồng đăng Hoa tạng huyền môn,
Bát nạn tam đồ cộng nhập Tỳ lô tánh hải.

HỒI HƯỚNG

Công phu công đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước giai hồi hướng,
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh,
Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát.
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.
Thế thế thường hành Bồ tát đạo,
Nguyện sinh Tây phương Tịnh độ trung,
Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh,
Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhất thiết,
Ngã đẳng dữ chúng sinh
Giai cộng thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật.

PHỤC NGUYỆN

Cây Bồ đề cao sồ sộ, dìm dè che mát khắp cả tam thiên. Hoa Ưu Bát nở liền liền rực rỡ thơm tho cùng thế giới. Nào bổn đạo kẻ qua người lại đều nhờ mưa pháp thắm căn lành. Nào tổ tiên nội ngoại vong linh đều đến Liên trì vào hội thánh.

PHỔ NGUYỆN

Cả trăm họ bỏ tà quy chánh,
Suốt bốn loài nhập thánh siêu phàm.
Bao nhiêu phước thiện thảy noi làm,
Tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật.

TAM QUY Y

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải.

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại.

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (108 lần)