TÂM CHÚ LĂNG NGHIÊM 108 BIẾN tụng bằng tiếng Hoa


南無 楞 嚴 會 上 佛菩薩 . 跢 姪 他 唵 阿 那 隸 毗 舍 提 鞞 囉 跋 闍 囉 陀 唎 槃 陀 槃 陀 你跋 闍 囉 謗 尼 泮 虎 合/牛 都 嚧 甕 泮 莎 婆 訶 .

Ná mó lèng yán huì shàng fó pú sà (3)

Duō zhí tuō nān ē nà lì pí shě tí pí là bá shé là tuó lì pán tuó pán tuó nǐ bá shé là bàng ní pàn hǔ xìn dū lú yōng pàn suō pó hē (108)


NHẤN VÀO NÚT PLAY ĐỂ NGHE