Chú Lăng Nghiêm Phạn ngữ đã phiên âm cho dễ đọc

Đệ Nhất

|| nam mác, ta tha ga ta da, su ga ta da, a ra ha te, sam dấc – sam bu đa da

| nam mác, ta tha ga ta da – bu đà – cô ti – u sờ ni sâm

| nam mác, sa qua – bu đà – bô đi – sách toe bi a ha

| nam mác, sáp ta nâm, sam dấc – sâm bu đà – cô ti nâm, sa – sờ ra qua ca – sâm ga nâm

| nam mô, lô ke, a ra hân ta nâm

| nam mô, sờ rô ta ban na nâm

| nam mác, sác ri đa ga min nâm

| nam mô, lô ke, sam dấc – ga ta nâm, sam dấc – bờ ra ti ban na nâm

| nam mô, đe va si nâm

| nam mác, si đi a, vi đi a – đa ra – ri si nâm, sa ba – a nu – gờ ra ha – sa ha – sa ma tha nâm

| nam mô, bờ ra ma ne

| nam ma, in đờ ra da

| nam mô, ba ga qua te, ru đờ ra da, u ma – ba ti – sa ha da da

| nam mô, ba ga qua te, na ra da na da, banh cha – ma ha – mu đờ ra – nam mác – cờ ri ta da

| nam mô, ba ga qua te, ma ha – ca la da, tri bu ra – na ga ra – vi đờ ra – a ba na – ca ra da, a đi – múc ti – sờ ma sa na – ni qua si ni

| nam mô, ba ga qua te, ta tha ga ta da, cu la da

| nam ma ha, bách ma – cu la da

| nam mô, va chờ ra – cu la da

| nam mô, ma ni – cu la da

| nam mô, ga cha – cu la da

| nam mô, ba ga qua te, đờ ri đa – su ra – se na – bờ ra – ha ra na – ra cha da, ta tha ga ta da, a ra ha te, sam dấc – sam bu đa da

| nam mô, ba ga qua te, nam mô, a mi ta ba da, ta tha ga ta da, a ra ha te, sam dấc – sam bu đa da

| nam mô, ba ga qua te, át sô bi da da, ta tha ga ta da, a ra ha te, sam dấc – sam bu đa da

| nam mô, ba ga qua te, bai sa cha – gu ru – vai đưa ri a – bờ ra ba – ra cha da, ta tha ga ta da

| nam mô, ba ga qua te, sâm bu sờ bi ta – sa len đờ ra – ra cha da, ta tha ga ta da, a ra ha te, sam dấc – sam bu đa da

| nam mô, ba ga qua te, sác ky a mu na de, ta tha ga ta da, a ra ha te, sam dấc – sam bu đa da

| nam mô, ba ga qua te, rách na – ke tu – ra cha da, ta tha ga ta da, a ra ha te, sam dấc – sam bu đa da

| te bi ô, nam ma – sờ kiếp toa, i đâm, ba ga qua ta, ta tha ga ta – u sờ ni sâm, si ta ta ba trâm, nam mô, a ba ra chi tâm, bờ ra ty ân gi râm

| sa qua – bu ta – gờ ra ha – ni gờ ra ha ca – ca ra – ha ni, ba ra – vi đi a

| che đa nim, a ca la – mơ ri ty u – ba ri – tra da na – ca rim

| sa qua – ban đa na – mốc sa nim

| sa qua – đu sờ ta – đu hu – sờ vấp na – ni qua ra nim

| cha tu ra si ti nâm, gờ ra ha – sa ha sờ ra nâm, vi đờ vâm sa na – ca rim

| a sờ ta – vim sa ti nâm, na cờ sa tra nâm, bờ ra – sa đa na – ca rim

| a sờ ta nâm, ma ha – gờ ra ha nâm, vi đờ vâm sa na – ca rim

| sa qua – sa tru – ni qua ra nâm

| gô râm, đu hu – sờ vấp nâm, cha, na sa nim

| vi sa – sa sờ tra – át ni – u đa ca – ra nâm

| a ba ra chi ta – gô ra, ma ha – ba la – chân đa, ma ha – đíp ta, ma ha – te cha, ma ha – sờ que ta – chờ qua la, ma ha – ba la, ban đa ra – qua si ni

| va chờ ra – ma le ti hi, vi – sờ ru ta – bách ma ca ha, va chờ ra – chi vác, cha, ma la, che, va, a ba ra chi ta – va chờ ra – đan đa ha, vi sa la, cha, san ta, sờ que te qua, bu chi ta, sau ma – ru ba

| ma ha – sờ que ta – a ri a – ta ra, ma ha – ba la – a ba ra

| va chờ ra – sâm ca la, che, va, va chờ ra – câu ma ri, cu lâm – đa ri

| va chờ ra – hách ta, cha, vi đi a

| canh cha na – ma li ca ha, cu sum ba ca – rách na ha

| vai rô cha na – cu li da da, a tha – u sờ ni sa ha

| vi – chờ rim ba – ma ni, cha, va chờ ra – ca na ca – bờ ra ba – lô cha na

| va chờ ra – tun đì, cha, sờ que ta, cha, ca ma la – a cờ sa, sa si – bờ ra ba

| i ty – i ti – mu đờ ra – ga na, sa que, ra cờ sâm, cơ van tu, i man, ma ma – a sy a ||

 Đệ Nhị

|| ôm, ri si – ga na – bờ ra – sa sờ ta, ta tha ga ta – u sờ ni sâm

| hùm, trùm, cham ba ha, hùm, trùm, sờ tam ba na

| hùm, trùm, ba ra – vi đi a – sâm – ba cờ sa na – ca ra

| hùm, trùm, sa qua – dấc sa – rất sa sà – gờ ra ha nâm, vi đờ vâm sa na – ca ra

| hùm, trùm, cha tu ra si ti nâm, gờ ra ha – sa ha sờ ra nâm, vi đờ vâm sa na – ca ra

| hùm, trùm, rất sa, rất sa, mâm

| ba ga quâm, ta tha ga ta – u sờ ni sâm

| bờ ra ty ân gi re, ma ha – sa ha sờ ra – bu che, sa ha sờ ra – si rờ se, cô ti – sa ha sờ ra – ne tre

| a be đe, chờ qua li ta – a ta ta ca, ma ha – va chờ ra – u đa ra – tri – bu qua na – man đa la

| ôm, sờ qua sơ ti, ba qua tu, ma ma, i man, ma ma – a sy a ||

Đệ Tam

|| ra cha – bây da,
| chô ra – bây da,
| át ni – bây da,
| u đa ca – bây da,
| vi sa – bây da,
| sa sờ tra – bây da,
| ba ra chất cờ ra – bây da,
| đưa – bíc sa – bây da,
| a sa ni – bây da,
| a ca la – mơ ri ty u – bây da,
| đa ra ni – bu mi – cam ba ca – pa ta – bây da,
| u ca – ba ta – bây da,
| ra cha – đan đa – bây da,
| na ga – bây da,
| vi đi u – bây da,
| su ba na – bây da

| dấc sa – gờ ra ha,
| rất sa si – gờ ra ha,
| bờ re ta – gờ ra ha,
| bi sa cha – gờ ra ha,
| bu ta – gờ ra ha,
| cum ban đa – gờ ra ha,
| bu ta na – gờ ra ha,
| ca ta bu ta na – gờ ra ha,
| sờ canh đa – gờ ra ha,
| a ba – sờ ma ra – gờ ra ha,
| un ma da – gờ ra ha,
| cha da – gờ ra ha,
| re va ti – gờ ra ha

| cha ta – a ha ri nâm,
| ga ba – a ha ri nâm,
| ru đi ra – a ha ri nâm,
| mâm sa – a ha ri nâm,
| me đa – a ha ri nâm,
| ma cha – a ha ri nâm,
| cha ta – a ha ri nâm,
| chi vi ta – a ha ri nâm,
| bi ta – a ha ri nâm,
| van ta – a ha ri nâm,
| a su chi a – a ha ri nâm,
| chít ta – a ha ri nâm

| te sâm, sa que sâm, sa qua – gờ ra ha nâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi

| ba ri – vờ ra cha ca – cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi

| đa ki ni – cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi

| ma ha – ba su ba ti – ru đờ ra – cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi

| na ra da na – cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi

| tách qua – ga ru đa – cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi

| ma ha – ca la – ma tri – ga na – cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi

| ca ba li ca – cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi

| cha da – ca ra – ma đu – ca ra – sa qua – a tha – sa đa ca – cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi

| cha tưa – ba gi ni – cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi

| bơ rin gi – ri ti – nan đi ke sờ qua ra – ga na – ba ti – sa ha da – cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi

| nát na – sờ ra ma na – cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi

| a ra hân ta – cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi

| vi ta – ra ga – cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi

| va chờ ra – ba ni – gu hy a – gu hy a ca – a đi ba ti – cờ ri tâm, vi đi âm, che đa da mi, ki la da mi

| rất sa, mâm, ba ga quanh, i man, ma ma – a sy a ||

Đệ Tứ

|| ba ga quách, si ta ta ba tra, na mô, sờ tu te
| a si ta – na la – a ca – bờ ra ba – sờ phu ta – vi – ca – si ta ta ba tre

| chờ qua la, chờ qua la, đa ra, đa ra, bi đa ra, bi đa ra, chi đa, chi đa, hùm, hùm

| phạch, phạch, phạch, phạch, phạch, sờ qua ha, he he, phạch

| a mô ga da, phạch,
| a bờ ra ti ha ta, phạch,
| va ra bờ ra da, phạch,
| a su ra – vi đa ra ca, phạch

| sa qua – đe ve bi a ha, phạch,
| sa qua – na ge bi a ha, phạch,
| sa qua – dấc se bi a ha, phạch,
| sa qua – ganh đa ve bi a ha, phạch

| sa qua – bu ta ne bi a ha, phạch,
| ca ta – pu ta ne bi a ha, phạch,
| sa qua – đu ra – lân ghi te bi a ha, phạch

| sa qua – đu sơ – bờ re si te bi a ha, phạch,
| sa qua – chờ qua re bi a ha, phạch,
| sa qua – a ba sờ ma re bi a ha, phạch

| sa qua – sờ ra ma ne bi a ha, phạch,
| sa qua – ti rơ thi ke bi a ha, phạch,
| sa qua – un ma đa ke bi a ha, phạch

| sa qua – vi đi a – ra cha – a cha ri e bi a ha, phạch,
| cha da – ca ra – ma đu – ca ra – sa qua – a tha – sa đa ke bi a ha, phạch

| vi đi a – a cha ri e bi a ha, phạch,
| cha tưa – ba gi ni bi a ha, phạch,
| va chờ ra – câu ma ri – vi đi a – ra che bi a ha, phạch

| ma ha – bờ ra ty – ân gi re bi a ha, phạch,
| va chờ ra – sâm ca la da, bờ ra ty – ân gi ra – ra cha da, phạch

| ma ha – ca la da, ma ha – ma tri – ga na – nam mác – cờ ri ta da, phạch,
| vi sờ na ve, phạch,
| bờ ra ma ni de, phạch,
| át ni de, phạch

| ma ha, ca li de, phạch,
| ca la – đan đi de, phạch,
| ma tre, phạch,
| rau đờ ri de, phạch,
| cha mun đi de, phạch,
| ca la – ra tri de, phạch,
| ca ba li de, phạch,
| a đi – múc ta ca – sờ ma sa na – va si ni de, phạch

| de ke, chít ta, sách toa sy a, ma ma, i man, ma ma – a sy a ||

Đệ Ngũ

|| đu sờ ta – chít ta,
| a mi tri – chít ta

| ô cha – a ha ra,
| ga ba – a ha ra,
| ru đi ra – a ha ra,
| qua sa – a ha ra,
| ma cha – a ha ra,
| cha ta – a ha ra,
| chi vi ta – a ha ra,
| ma ly a – a ha ra,
| ganh đa – a ha ra,
| bu sơ ba – a ha ra,
| pha la – a ha ra,
| sa sy a – a ha ra

| ba ba – chít ta,
| đu sờ ta – chít ta,
| rau đờ ra – chít ta

| dấc sa – gờ ra ha,
| rất sa sà – gờ ra ha,
| bờ re ta – gờ ra ha,
| bi sa cha – gờ ra ha,
| bu ta – gờ ra ha,
| cum ban đa – gờ ra ha,
| sờ canh đa – gờ ra ha,
| un ma đa – gờ ra ha,
| cha da – gờ ra ha,
| a ba – sờ ma ra – gờ ra ha,
| đa ca – đa ki ni – gờ ra ha,
| re va ti – gờ ra ha,
| cha mi ca – gờ ra ha,
| sác cu ni – gờ ra ha,
| rau đờ ra – ma tri – nan đi ca – gờ ra ha,
| a lam ba – gờ ra ha,
| gách nu – can tha ba ni ni – gờ ra ha

| chờ qua ra, e ca hi ca, đờ vai ti da ca, trai ti da ca, cha tưa tha ca, ni ty a – chờ qua ra, vi sa ma – chờ qua ra, qua ti ca ha, bai ti ca, sờ lai sơ mi ca, sâm – ni ba ti ca, sa qua – chờ qua ra, si rô sờ ri ti, qua đa – ba đa – a rô cha ca

| át si – rô gâm,
| múc kha – rô gâm,
| hê ri – rô gâm,
| ga la – gờ ra hâm,
| ca na – su lâm,
| đan ta – su lâm,
| hê ri đa da – su lâm,
| ma man – su lâm,
| ba sờ qua – su lâm,
| bờ ri sơ tha – su lâm,
| u đa ra – su lâm,
| ca ti – su lâm,
| va sơ ti – su lâm,
| u ru – su lâm,
| na kha – su lâm,
| ha sơ ta – su lâm,
| ba da – su lâm,
| sa qua – ân ga – bờ ra ty ân ga – su lâm

| bu ta – ve ta đa – đa ki ni – chờ qua ra, đa đờ ru ca ha, can đu hu, ki ti ba, lu ta, vai sa ba, lo ha – lin ga ha

| sa sơ tra – sâm – ga ra, vi sa – dô ga, át ne, u đa ca, ma ra, vai ra, can ta ra, a ca la – mơ ri ty ô

| tri – am bu ca, trai – la ta, vơ ri chi ca, sa ba, na cu la, sim ha, vy a gờ ra, ri cờ sa, ta ra cờ sa, ma ra, chi vi, te sâm, sa que sâm

| si ta ta ba tra – ma ha – va chờ ra – u sờ ni sâm, ma ha – bờ ra ty – ân gi râm

| da qua – đờ qua đa sa – dô cha na – a bi – an ta re na, si ma – ban đâm, ca rô mi, vi đi a – ban đâm, ca rô mi, te chô – ban đâm, ca rô mi, ba ra – vi đi a – ban đâm, ca rô mi

| ta đi a tha, ôm, a na le, vi sa đe, vi ra – va chờ ra – đa ra, ban đa, ban đa ni, va chờ ra – ba ni hi, phạch, hùm, trùm, phạch, sờ qua ha ||

Tâm Chú Lăng Nghiêm

|| ta đi a tha, ôm, a na le, vi sa đe, vi ra – va chờ ra – đa ra, ban đa, ban đa ni, va chờ ra – ba ni hi, phạch, hùm, trùm, phạch, sờ qua ha ||