KINH LĂNG NGHIÊM (Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh)

QUYỂN 1

  •  Kinh văn      (xem)     (tải file PDF)
  •  MP3
  •  Diễn đọc Kinh Thủ Lăng Nghiêm – CÓ CHỮ:

QUYỂN 2

  •  Kinh văn      (xem)    (tải file PDF)
  •  MP3
  •  Diễn đọc Kinh Thủ Lăng Nghiêm – CÓ CHỮ:

QUYỂN 3:

QUYỂN 4:

QUYỂN 5:

QUYỂN 6:

QUYỂN 7:

QUYỂN 8:

QUYỂN 9:

QUYỂN 10:

TOÀN BỘ KINH (10 QUYỂN)