KINH LĂNG NGHIÊM (Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh)

QUYỂN 1:

 •  Kinh văn      (xem)     (tải file PDF)
 •  MP3              (tải về)
 •  Click vào hình để nghe Kinh Lăng Nghiêm – CÓ CHỮ

QUYỂN 2:

 •  Kinh văn      (xem)    (tải file PDF)
 •  MP3               (tải về)
 •  Click vào hình để nghe Kinh Lăng Nghiêm – CÓ CHỮ

QUYỂN 3:

 •  Kinh văn      (xem)     (tải file PDF)
 •  MP3               (tải về)
 •  Click vào hình để nghe Kinh Lăng Nghiêm – CÓ CHỮ

QUYỂN 4:

 •  Kinh văn      (xem)     (tải file PDF)
 •  MP3               (tải về)
 •  Click vào hình để nghe Kinh Lăng Nghiêm – CÓ CHỮ

QUYỂN 5:

 •  Kinh văn      (xem)     (tải file PDF)
 •  MP3               (tải về)
 •  Click vào hình để nghe Kinh Lăng Nghiêm – CÓ CHỮ

QUYỂN 6:

 •  Kinh văn     (xem)     (tải file PDF)
 •  MP3              (tải về)
 •  Click vào hình để nghe Kinh Lăng Nghiêm – CÓ CHỮ

QUYỂN 7:

 •  Kinh văn     (xem)     (tải file PDF)
 •  MP3              (tải về)
 •  Click vào hình để nghe Kinh Lăng Nghiêm – CÓ CHỮ

QUYỂN 8:

 •  Kinh văn     (xem)     (tải file PDF)
 •  MP3              (tải về)
 •  Click vào hình để nghe Kinh Lăng Nghiêm – CÓ CHỮ

QUYỂN 9:

 •  Kinh văn      (xem)      (tải file PDF)
 •  MP3               (tải về)
 •  Click vào hình để nghe Kinh Lăng Nghiêm – CÓ CHỮ

QUYỂN 10:

 •  Kinh văn      (xem)      (tải file PDF)
 •  MP3               (tải về)
 •  Click vào hình để nghe Kinh Lăng Nghiêm – CÓ CHỮ

TOÀN BỘ KINH (10 QUYỂN)

 •  Kinh văn      (tải file PDF)
 •  MP3               (tải về)
 •  Click vào hình để nghe Kinh Lăng Nghiêm – CÓ CHỮ